Home / Indian Font Stories / Manisha (marathi sex stories)

Manisha (marathi sex stories)

saroobaaIlaa lavakar tayaar hoUn shetaavar kaamaalaa jaayacham hotam. shetaavar mhaNaje gaavachaa sarapamch maarotaraavaachyaa shetaavar. saroochaa navaraa kuThalaa evaDhaa taalevaar. te doghe hote shetamajoor. tech kashaalaa saare gaavach tase hote. ek sarapamch soDalaa tar koNaacheehee jameen navhatee. gaav door Domgaraat vasalele. deshaachyaa lokashaaheeche vaare tethe javaLahee gele navhate. sarapamch mhaNaje gaavaachaa raajaa, navhe maalak, to mhaNel te hoNaar, to chaahel te gheNaar. sarvajaN tyaachyaa kaDoon karj ghet va phukaTaat tyaachyaa shetaavar raabat. tyaachee najar tar ashee kee bas. paN karaNaar kaay hyaa sagaLyaa prakaaraane koNeehee bra suddhaa kaaDhat navhate.


kaapaNeeche divas aale va kaamaachee ekach dhaamdal uDaalee. saroo va tichaa navaraa saa-yaambarobar shetaavar jaat. kadhee kadhee tar raatree paN shetaavar thaambaave laage. saroo jaast majooree gharaat yaavee mhaNoon aapalyaa muleelaa mhaNaje manishaalaa paN shetaavar net ase. tevhaDhech paise jaast. maniShaa tashee lahaan hotee mhaNaje soLaa-sataraachee asel. allaDach hotee. kaamaachaa kamTaaLaa karaayachee. sakaaLee uThaayalaa khaLakhaL karaayachee. tyaamuLe saroo aapale aavarataanaa teelaa uThavat hotee.
agam e manaShe, uThatees navham, nhaaun kaamaalaa yes. myaa nighate. bigeen ye. kaama haayet. ajoon paike bheTateel. ase mhaNat saroo gelee. paike mhaTalyaavar maniShaane aapalaa haat jhaamparaavar phiravalaa. tithe Thevalelyaa noTaa haataalaa laagalyaa.
tee paTakan uThalee. poTaat kaL aalee. teelaa kaalachaa aaNee tyaaaadheechyaa raatreeche prasamga aaThavoo laagale. …
maneeShaa lahaan hotee taree amgaane bharalee hotee. jhaampar, parakaraashivaay amgaavar kadheech dusaraa kapaDaa shakya navhataa. uroj Tapore hote va jhaamparachee baTane neeT laagat nasat. paN bichaaree tasheech ardhe uroj ughaDe Taakoon kaamam karaayachee. nisarga jaNoo tichyaavar phidaa hotaa. maamDyaa ashaa kee koNtyaahee puruShaalaa tyaa aapalyaa kambarebhovatee lapeTalelyaa aavaDaavyaat. tyaakhaalache kulle tasech bharapoor. kadhee kadhee nadeevar aamghoL karataanaa kimvaa shetaavar kaama karataanaa madhech jhuDupaat mutaayalaa gelyaavar barobarachyaa mulee tichaa hevaa karat. kaahee lagna jhaalelyaa tar mhaNat ki aaMheech tulaa mutataanaa baghato mhaNoon, aamachyaa nava-yaamnee tulaa naagaDee paahilee tar aaMhaalaa soDoon tulaach gheteel.
lagna lavakar jhaale asate tar nakkeech nava-yaalaa don-teen mule dilee asateen. pan aTharaa vishve daaridrYaamuLe tee kumvaareech hotee. baap daaruDyaa. AI va tee je kamaavateel tyaatach komDyaachaa maamDaa karoon gujaraaN hot ase. saroolaa vayaat aalelyaa muleechee phaar chimtaa ase. roj raatree baap daaroo piUn sapaaT hot ase. ek divas maneeShaalaa raatree jaag aalee kasalyaashyaa aavaajaane. teene DoLe ughaDale tar jhopaDeet kaaLokh hotaa. thoDyaa veLaane amdhaaraalaa DoLe saraavale tashee tilaa disale.
gaavaachaa sarapamch gharaat aalelaa hotaa. to aapalaa sadaraa kaaDhat hotaa. tichee aaI jamineevar utaaNe jhopalelee hotee. sarapamchaane aapalyaa dhotaraachaa kasoTaa soDalaa dhotar var ghetale va tichyaa aaIvar jhopalaa. ManeeShaalaa neeT disat navhate paN kaaheetaree vegaLe aahe he tilaa laXaat aale. tichee aaI paN ardhavaT ughaDee sarapamchaalaa chikaTalee hotee. aaIchee choLee ughaDee hotee. tashee jhopaDe lahaan asalyaane maneeShaane aaIchee thaanam paahilee hotee. paN aaj aaI aapalee papaI saarakhee thaanam haataat dharoon sarapamchaachyaa tomDaalaa laavat hotee.
sarapamchaane donhee haataat tee papaI ghetalee va daaboo laagalaa. maneeShaane neeT kaanosaa ghetalaa. aaI mhaNaalee jaraa haLoo daabaa kee raav. tashee sarapamcha jaraa joraatach hasalaa. tar aaI mhaNaalee avo tithe lek jhopaleeyaa, uThalee tar bomb hoIl. lavakar paanee soDaa anam jaavaa. tashee sarapamch donhee thaanam daabat mhaNaalaa, agam mag tooch bhaayer jaa, aaj tujhee lekach gheto. anam paanyaacha mhanasheel tar ajoon laagaloch naahee tar paanee kuThacha. mee kaay tujhaa navaraa haay, ki tujhee hee Chaatee pahilyaavarach gaLamla. ajoon ardhaa taas jhaveen tavaach paanee soDeen. paishe detoy navham. asam mhaNat sarapamch tichyaa aaIchyaa maamDyaat maagam-puDhe karoo laagalaa. maneeShaa tasheech paDoon rahilee va puDhe kaay hote te paahoo laagalee. aaI joraat shwaas soDat hotee. sarapamcha kadhee aaIchee Chaatee dharaayachaa tar kadhee khaalee haat ghaaloon kulle dharaayachaa. aaI paN tyaache Doke thaanaamvar daaboon dharaayachee. kadhee tee aapalyaa maamDyaa uchalaayachee. paN maneeShaalaa paayaat kaay chaalalam aahe he kaLat navhata va disatahee navhata.
thoDyaa veLaane sarapamch dhaapaa Taakoo laagalaa va halaayachaa thaambalaa. mag UThalaa. aaIchyaa lugaDyaane aapalyaa paayaat pusalyaa saarakhe kele. sadaraa ghaatalaa. aaI ughaDeech pasaralee hotee. tyaane sad-yaachyaa khishaat haat ghaalat tyaane kaahee noTaa tichyaavar phekalyaa va mhaNaalaa, sare tujhe bhok ghaT haay mhanoon ajoon paishe deto, naaheetar tasheech amgaakhaalee ghetalee asatee. udyaa raaMyaalaa raatachyaalaa shetaavarach aDakavato. mag raat jaagavaayalaa yetoch hikaDam. saroone paDoonach, jaavaa aataa. udyaacha udyaalaa baghoo mhaNat tyaalaa haakalale. aapalee choLee neeT kelee va paDalelyaa noTaa thaanaamMadhe TheUn dilyaa.
maneeShaalaa jhop aalee naahee. aaI paishaamsaaThee kaaheetaree vegaLe karate he tilaa kaLale. pahaaTe kevhaataree tichaa DoLaa laagalaa. teelaa jaagam karoon aaI va baap kadheech shetaavar gele hote. tee paN jhopaDyaatalyaa kopa-yaat nahaayalaa basalee. jhaampar parakar utaravalam. aapalyaa Tapo-yaa aambyaamvaroon haat phiravataanaa tilaa aaIchyaa papayaa aaThavalyaa. saaboo laavataanaa tiche haat tichyaa amgaavar aapoaap thaamboo laagale. swatahche kulle haLoovaarapaNe choLat, tichee boTe samorachyaa phaTee varoon phiroo laagalee. tichyaa amgaavar goD shirashiree aalee. achaanak kaamaavar jaayache hyaa vichaaraane tee bhaanaavar aalee. tayaar jhaalee va shetaavar gelee. aaj barech jaast jaN kaamaavar hote. saroone mhaNaje tichyaa aaIne tichyaasaaThee Thevalele kaama teelaa saamgitale. maneeShaa kaamaalaa laagalee. tee kaapaNee karat puDhe-puDhe jaat hotee. jaraa damalyaavar tee jhaaDaakhaalee basalee.
tevhaDhyaat teene kamalalaa lagabageene kaaTeree jaaLeet jaataanaa paaheelam. kamal nakkeech vidheesaaThee gelee asaNaar ase tilaa vaaTale. aapaNahee mutoon yaave ase tilaa vaaTale va tee paN jaaLeet shiralee. thoDee puDhe gelee va maage vaLoon koNee yet naahee he pahaat teene parakar var kelaa. aatalee phaaTalelee chaDDee khaalee karat tee basalee va mutoo laagalee. mutataa-mutataa tichee najar jaaLeetoon paleekaDe gelee va tee pahaatach raaheelee. puDhe gelelee kamal vidheelaa gelee navhatee. tee puDhe khaalachyaa khaDDyaat ubhee hotee. tichyaa barobar sarapamchaachaa mulagaa sopaan hotaa. kamalache lugaDe var aale hote. sopaan tilaa kheToon ubhaa hotaa. sopaan kamalachyaa choLeeshee jhaTat hotaa. maneeShaache mutun jhaale taree tee te chitra pahaat tasheech basoon hotee. kamal va sopaanache haat ekamekaamchyaa amgaamvaroon sarasar phirat hote. kamal ne sopanache Doke aapalyaa Chaateevar daabale. te paahoon sopaan chekaaLalaa. tyaane saraL tichyaa choLeelaa haat ghaatalaa. choLeetalee kabutaram baaher kaaDhoon to tyaamnaa choLoo laagalaa. kamal sopaanachee lumgee var karat hotee. maneeShaane lumgee var jhaalyaavar tyaachaa lamgoT paaheelaa. tevhaDhyaat sopaanane kamalachyaa lugaDyaachaa kaachaa khechalaa va te tichyaa kambareparyamt var kele. aat ajoon kaaheehee navhate. maneeShaa awaak jhaalee. teelaa kamalachee kesaaL puchchee disoo laagalee. kamalache maneeShaa baghate aahe hyaakaDe lax navhate.
sopaan kamalachyaa kaaLyaa jhaaTaat boTe phiravoo laagalaa. kamalane paN tyaachee lumgee var kelee va lamgoT oDhalaa. maneeShaalaa sopaanache kulle disoo laagale. tiche haat aapasukach tichyaa swatahchyaa puccheevar phiroo laagalee. aapale jhaaTe tee puchakaaroo laagalee. tikaDe sopaan khaalee basalaa va kamalachyaa tamgaDyaat shiroon tichee puchchee humgu-chaaToo laagalaa. kamalane tyaache Doke paayaat daabale va itakyaat tilaa jaaLeet basalelee maneeShaa disalee. kamal chapaapalee paN tine khuNene maneeShaalaa chup basaayachee khooN kelee. maneeShaane yamtravat maan Dolaavalee. sopaanache kamalachee puchchee chaaTaNe chaalooch hote. to thoDaasaa sarakalyaamuLe maneeShaalaa tyaachyaa maamDyaamMadhe lombaNaare tyaache taaTh jhaalele limg disale.
te chaamgalech jaaDajooD va laamb hote. poorNa vaaDhalele puruShaache ase limg tee prathamach pahaat hotee. sopaan kamalalaa chumbat var sarakat hotaa. to aataa parat ubhaa raaheelaa va tyaane kamalachaa ek paay var uchalalaa va to puDhe sarakalaa. kamalane paN saraaItapaNe tyaachyaa maamDyaat haat ghaatalaa va tyaachyaa limgaalaa aapalyaa phodeevar laavoon ghetale. kamalachee paaTh aataa ghaLeechyaa bhimteesaarakhyaa kapaareelaa Tekalee hotee. aapalaa lavaDaa kamalachyaa puchcheelaa laavat sopaanane kamalache kulle dharat jor kaaDhalaa. maneeShaa te druShya pahaatach raaheelee. ek paay var kelelyaa kamalache kulle dharoon sopaan paTaapaT maage puDhe hot hotaa.
maneeShaalaa sopanachaa lavaDaa kamalachyaa puchcheet aat-baaher hotaanaa disat navhataa. phakt tyaache kulle maage-puDhe hotaanaa disat hote. paN aapalee naisargeek maaheetee va ghaDaNaaree goShT teelaa barech kaahee saamgoon gelee. kaal raatree sarapamch aaIchyaa paayaat maage-puDhe hot hotaa mhaNaje kaay te maneeShaalaa aataa samajale. kamal paN sopaanache Doke Urojaamvar laavat, tyaalaa chumbat tyaalaa saath det hotee. kutraa-kutreelaa jhavataanaa maneeShaane anekaveLaa paahile hote. paN maaNasaachaa sambhog tee prathamach pahaat hotee va tohee itakyaa javaLoon.
ikaDe maneeShaa paN aapalee puchchee choLat hotee. teelaa paN swatahchee puchcee Olee jhaalelee kaLat hotee. tee aapalaa daaNaa chimaTeet pakaDat kheLat hotee. sopaan kamalache jhavaNe chaaluch hote. aataa sopanane kamalalaa oNave kele va to tichyaa maage aalaa. maneeShaalaa aataa tyaache laambasaDak taaTh limg chaamgale disat hote. sopaanane kamalachyaa khaaloon haat ghaalat aapale limg tichyaa maagoon bailaasaarakhe chaDhoon ghaatale va hepoo laagalaa. kamala paN sopaanache dhakke khaat aapale tomD maage vaLavoon tyaachee chumbane gheNyaachaa prayatna karat hotee. madhech haat maage neUn tyaachyaa maamDyaa va kulle dharoon tyaalaa javaL oDhaatachaa prayatna karaayachee. te paahataanaa maneeShaa aapalyaa bhokaat boTe aat-baaher karoo laagalee. jasaa jasaa sopaanachaa jhavaayachaa veg vaaDhat hotaa tasaa tasaa ikaDe maneeShaachaahee boTaamchaa veg vaaDhat hotaa.
parat sopanane kamalalaa soDale va teelaa sulaT kele. aataa to ghaaIvar aalelaa disat hotaa. tyaane chaTakan kamalachaa paay var kelaa va parat teelaa peloo laagalaa. pelataa-pelataa tyaane aapalaa daamDoo baaher kaaDhalaa va kamalachyaa poTaavar paamDhare chikaT paaNee soDale. saare paaNee paDalyaavar tyaane aapalaa lavaDaa tichyaa jhaaTyaamnaa pusalaa va lamgoT kasoo laagalaa. kaal raatree sarapamchaane aaIchyaa lugaDyaane paayaamMadhe pusale te kaay he hee aataa maneeShaalaa samajale. maneeShaa paN bhaanaavar aalee va paTakan uThoon chaDDee ghaaloo laagalee. tevhaDhyaat tichyaa khaamdyaavar haat paDalaa. teene chamakoon bagheetale. tee laxmee vahinee hotee. laxmI dabakyaa aavaajaat mhaNaalee, tyaamchee gamMmat baghat hotees ? te chaamgale naahee. chal parat jaavoo va punhaa yeU nakos.
dupaar bareech var aalee hotee. saare majoor gaTaa-gaTaane jevaayalaa basale. kamal saaLasoodapaNe maneeShaajavaL yeoon basalee. jevaNe jhaalyaavar saare jaN paaNee piUn vagaire jaraa kalamDale. tashee kamal maneeShaachyaa kaanaalaa laagalee va mhaNaalee, je pahilas te boloo nagas. tulaa saaram saamgeen.
kamalalaa maneeShaa barobar bolaayalaa dupaaree samdhee miLaaleech naahee. paN kaama sampataanaa saroobaaI maneeShaalaa mhaNaalee, manaShe, myaa va tujhaa baa aaj shetaavarach jhopaNaar aahe. khaLyaat raakhaN karaayachee aahe. too gharalaa parat jaa. bhaakaree jhuNakaa karoon ghes. aaIche bol aikoon, maneeShaa gharee yaayalaa nighaalee. shetaavaroon gaavat paratataanaa tilaa barobar kamal bheTaleech.
doghee chaalat yet hotyaa. kamal tilaa mhaNaalee, tulaa mee jaaLeet gelyaache koNee saamgetale. tashee maneeShaa mhaNalee, koNeech naahee. malaa vaaTale too laghaveelaa aales va malaahee karooshee vaaTalee mhaNoon aale. basale tar tulaa va tyaalaa paaheele. kamal mag jara khulalee, mhaNaalee agam tee ek gammat haay. aataa asa bagh, tulaa bee nhaataanaa swatahkaDe baghataanaa kimvaa shetaachyaa baamdhaavar basalyaavar dusa-yaa muleemchee maaU disalyaavar kaaheebaahee hote kinaay ? nhaataanaa too khaalee jaasta veL haat phiravates ki nhaay ? maneeShaane ho mhaTalyaavar, kamal puDhe mhaNaalee, maajhyaa gaavaat asataanaa, maajhyaa lagna jhaalelyaa barobarachyaa mulee raatachyaalaa kaay hote, navaraa kaay karato, kase gheto. saare saamgaayachyaa. te aikoon malaa bee khaalee khaaj yaayachee. mag myaa boTaane daaNaa choLoon aag jiravaayachee. asech mee bolataanaa ek mulagee mhaNalee, agam myaa jomdhaLyaacham kanees ghaalatiyaa. aat bhaayer kelyaavar bara vaTate. mag mee paN ek dis, gharaat kon nasataanaa, ek kanees ghaaloon paaheele. bara vaaTale. barech dis mag tasech kele.
puDhe lageen jhaalam. mag maajhaa dhanee maajhee bhaTTee phuku laagalaa. dis majet gele. pan mag shetaavarachee kaamam suru jhaalee. dhanee damoon aalaa kaa kadhee-madhee malaa na ghetaach jhopaayachaa. maajhee junee savay var aalee. myaa jaama vaitaagale. ek dis asheech jaaLeet mutaayaa gele. jaataanaa padaraat lapavoonashaan ek kanees nele. mutun jhaalyaavar kanees haLoo-haLoo aat ghaatale va maage puDhe kelyaavar bare vaaTale. dahaa-paach veLaa kelyaavar myaa uThanaar toch damadaar aawaaj aalaa. kaay karatees mhanoon an lageech haa sopaanyaa mhor ubhaa raahilaa. mee ghaabarale. tyaane gapakan majhe tomD daabale. mhaNaalaa kanees kashaalaa gam ? hye keLam haay kee. mhaNat tyaane tasheech malaa aaDavee kelee. mee suTaayaa dhaDapaDale tashee tyaane khaaDakan thobaaD phoDale. sarapamchaachaa poragaa kaay karanaar ? tyaane aapalee lumgee var keleen, lamgoT sarakavalaa va maajhyaavar jhopalaa. malaa khaalee daaboon dharat maajhee ijjat luToo laagalaa. laI jor kaaDhat hota. tyaachaa soTaa jaama laamb hotaa. tyaane to puraa aat jaaI paryamt jor kaaDhalaa. myaa kaaheech karoo shakale naahee. shevaTee poT nighoo naahee mhanoon tyaalaa bolale ki baabaa laaj luTalees taree poT kaaDhoo nagas. tashee mhanaalaa he khaas aahe. kiteebee veLaa jhavalo taree kaLanaar nahee. ase mhanat tyaane maajhyaa DhumgaNaavar paaNee uDavale va gelaa nighoon. tyaanamtara ek-don disaatoon yekadaa ashee paach-sahaa yeLaa jhavalaa malaa. pan khara saamgoo malaa bee aataa tyaachaa aavaDato. tyo paN poT yeU naahee mhanoon kadhee poTaavar, kadhee Caateevar tar kadhee tomDaat bee panee soDato. jaama moThaa va jaaD haay tyaacha lavaDaa. kamD shaap jirate. paTakan gaLat naay. dhanee kadheech asam ghet naaheet. bolataa bolataa kamal he paN mhaNaalee kee sarvaamnaa karj deUn mag tyaachyaa badalyaat sarapamchaane va sopaanyaane gaavaatalyaa ba-yaach baayakaa va mulee jhopavalyaa aahet. sarapamchach asalyaane koN bolaNaar ?
bolat bolat doghee gaavaat aalyaa. mag aapaapalyaa jhopaDyaat gelyaa. samdhyaakaaL phaar jhaalee. maneeShaalaa kaamam hotee. maneeShaane aaj jaatyaavar thoDese daLaN daLale. udyaa shetaavar jaataanaa aaIchaa aaNee baa cham jeVaN teech neNaar hotee va tyaasaaThee jomdhaLe daLaNe garajeche hote. tee jaatyaavar basalee. tilaa tyaanamtar kaapaDam paN dhuvaayachee hotee. bharaabhar haat phirat hote. daLataa daLataa tiche uroj hemdakaLat hote. pahaaNaa-yaachyaa najarecha paaNee paaNee karateel ase. khopaTaat miNamiNatyaa TuMyaachaa prakaash hotaa. paN maneeShaachyaa chehe-yaavar ghaamejalele taarooNya chamakat hote. kamalane samdhyaakaaLee parat yetaanaa saamgeetalele teelaa raahoon raahoon aaThavat hote. kaal raatree teene amdhaaraat sarapamchaane tichyaa aaIlaa, saroolaa bhogalee hotee te paaheele hote aaNee aaj tine divasa DhavaLyaa kamal va sopaanachee jhavaajhavee bagheetalee hotee. puruShaache te laamb limg aat jaataanaa kaay hot asel, kase vaaTat asel hyaachaa tee vichaar karat hotee.
ekeekaDe daLaN chaaloo hote. tevhaDhyaat khopaTaache daar Dhakalale gele va sarapamcha marotaraav aat aalaa. bhapakan daaroochaa vaas aalaa maneeShaalaa. aat yet sarapamch taraTaavar basalaa. mhaNaalaa saroo kuTham haay ? maneeShaa mhaNalee aaI va baa shetaavar haayet maalaka. shetaavar ? tee kaa thaambalee ? mee raaMyaalaach thaambaayaa bolalo hoto. maneeShaa tyaachaa avataar paahoon Tarakalee. mhaNaalee maalak myaa kaay saamganaar.
Thik aahe. Thik aahe karat sarapamch tithech basalaa. mag parat gurakaavalaa, too saroochee poragee navham ? naav kaay tujham ? maneeShaa, tee uttaralee. tulaa kaay rit-bhaat haay ki naay ? moTham maanoos aalyaavar chaa-gee vichaarasheel ki naay ? hyaa vaktaalaa… chaacharat maneeShaa mhanaalee. gharaat dudh naay. aga koraa tar aan. dudhaacha myaa baghto. maneeShaane kasaa taree chahaa ukaLalaa va pelaa gheUn sarapamchaakaDe aalee. khaalee Thevalaa. tyaane haat dharalaa. tee ghaabaralee. to mhaNaalaa ghaabaroo nagas, mee waagh naahee. tyaane tichyaa parakaraachyaa khaalee ughaDyaa disaNa-yaa paayaalaa haat laavalaa. avo pan… tee mhanaalee. avo pan kaay ? mee tumaalaa paika deto kaa naay ? maneeShaalaa suchenaa. oraDaave mhaTale taree khopaT tase itar gharaampaasun laamb hote. bare aapaN gareeb. oraDalo tar aapaleech badanaamee. tee gappa jhaalee.
te paahoon marotaraavaachaa dheer chepalaa. aga saroo naahee tar naahee, tu haayes navham ? dudhaacha mhanalo hoto navham ? aataa kaaDhato kee.. asa mhaNat tyaane tichaa parakar dharalaa. maneeShaa ghaabaralee va door jaaU laagalee. aayataach parakar khaalee khechalaa jaaUn ghasaroo laagalaa. tichyaa phailaavalelyaa maamDyaa disoo laagalyaa. te paahoon maarotaraav chekaaLalaa. to puDhe sarakalaa. tyaalaa tichee phaaTakee chaDDee disalee. to khekasalaa. chyaayalaa tuMhee aajakaalachyaa poree. kaay-baay aat ghaalataa. kaama vaaDhavataa. tyaanee chaDDeelaa haat ghaatalaa. maneeShaa maagam sarakat hotee. te paahoon tyaane tichee chaDDee jaraa joraatach haasaDalee. tyaane maneeShaa puDhe oDhalee gelee va tichyaa maamDyaa tyaachyaa chehe-yaa javaL aalyaa. tithalaa ghaamaachaa va mutraa vaas aalyaavar to chekaaLalaa va saraL tithe tomD ghaaloon humgoo laagalaa. tyaane chaDDee guDhaghyaaparyamt khechalee va tichyaa maamDyaa chaaToo laagalaa. chaaTataa chaaTataa tichyaa puchcheevar pohochalaa. tiche jhaaTe ghanadaaT hote te door karat marotaraavaachee jeebh tithe chaaloo laagalee.
maneeShaa tareehee maage sarakaayachaa prayatna karat hotee. te jaaNavataach sarapamchaane donhee haataat tichaa eke-ek kullaa pakaDalaa. tee gachch gaamD chivaLat to teechee puchchee chaaTat hota. tyaache haat tichyaa phailaavalelyaa gaamDeevar phirat hote. tichyaa maagachyaa phaTeet to boTe phiraveet hotaa. haataat maavel tevhaDhaa kullaa pakaDoon Uroj asalyaagat daabat hotaa. hyaa saa-yaachaa pareeNaama maneeShaa na vaaToonahee hoU laagalaa. teechaa virodh haLoohaLoo kamee hoU laagalaa. tichyaatalee maadee naraachyaa hyaa kheLavaNyaane jaagee jhaalee. tichyaa maamDyaa haLoohaLoo ughaDoo laagalyaa. tee maarotaraavaache Doke aapalyaa puchcheevar daaboo laagalee. tichee gaamD maagepuDhe hoU laagalee.
ikaDe hyaa saa-yaamuLe maarotaraavaachaa lavaDaa chaamgalaach taaThalaa hotaa. tyaane tichaa ek kullaa soDalaa va to tyaa haataane aapalyaa dhotaraachyaa ni-yaa soDoo laagalaa. tyaachaa dusaraa haat maneeShaachyaa paaThaaNeevaroon phiroo laagalaa. tyaache dhotar aataa suTale hote. tyaachaa lavaDaa samorachee kovaLee puchchee baghoon chaamgalaach phaNaphaNalaa hotaa. tyaachaa Topaa laal-jaamBaLaa jhaalaa hotaa. don goTyaa tyaa khaalee lombat hotyaa. tyaane maneeShaache donhee haat pakaDoon teelaa khaalee khechalee. tee javaLapaas aapoaapach khaalee basalee. tichyaa naakaat bhapakan daaroochaa vaas aalaa. tee tomD phiravaNaar itakyaat sarapamchaane aapalee jeebh tichyaa tomDaat ghaatalee. maneeShaache te pahile chumban hote. tichaa baap shoBel ashaa maaNasaane ghetalele. paN aataa tee jaNoo maadee hotee naraane peTavalelee.
maarotaraavaane tichyaa jhaamparaalaa haat ghaatalaa. dhasamusaLepaNaane tichee baTaNe kaaDhat-toDat tyaane tiche aambe mokaLe kele va to tyaamnaa choLoo laagalaa. maneeShaa usaase Taakoo laagalee. agadee kaal raatree saroone – tichyaa aaIne ithech Taakale hote tasech. maarotaraav tichyaa amgaavaroon haat phiravat hotaa. tichee haat tyaachyaa amgaavaroon phirat hote. to sarakat var aalaa hotaa. tichyaa maamDyaamnaa tyaachaa kaDak lavaDaa aataa Tochat hotaa. tyaachee boTe aataa tichaa daaNaa, puchcheeche oTh hyaamchyaashee kheLat hote. varatee Uroj chaavaNe bomDam chokhaNehee chaalooch hote. daaNaa chivaLataach tee vivhaLaayachee. bomD chaavataach tee kaNhaayachee. tichee puchchee paaNyaane poorNa olee jhaalee hotee. maarotaraav daaroo pyaayalaa hotaa taree jhimgalaa navhataa. tyaache maneeShaavar poorNa lax hote. tyaachyaa laxaat aale kee maadee tayaar aahe. aataa puDhachee chaal karaayachee. to tichyaa maamDyaa phaakavoon tyaat aalaa. aapalaa majaboot taaTh jhaalelaa lavaDaa tyaane tichyaa biLaavar Thevalaa va haLooch jor dilaa. to tichyaa puchcheechyaa oThaat aDakalaa. maarotaraav tyaalaa tasaach Thevoon maneeShaavar pasaralaa. tiche Uroj haataat gheUn tyaane shevaTachaa hallaa kelaa. tyaachaa lavaDaa kachakan maneeShaachyaa puchcheet ardhaa gelaa. tee kaLavaLalee. mele mele oraDalee. avo malaa phaaDataa kaay mhaNaalee, tashee maarotaraav jaraa maage jhaalaa va mhaNaalaa jaa telaachee baaTalee aan. tel naay ase ghaabaroon maneeShaa mhaNoo laagataach phaaDakan tilaa maaralee. aapalaa lavaDaa baaher kaaDhalaa va pachakan tyaavar thukalaa va parat tilaa kaahee kaLaayachyaa tyaane lavaDaa tichyaa puchcheet ghusavalaa. tichyaa virodhaalaa oraDaNyaalaa na jumaanataa to dhakke detach raahilaa. madhech maneeShaa ekadaM vivhaLalee va tyaachaa lavaDaa paar aat gelaa. tyaalaa kaLale ki tyaane maneeShaache buch uDavale aahe. tyaachyaa chehe-yaavar ek prakaarachaa aasuree aanamd pasaralaa.
to tasaach thaambalaa. maarotaraavachyaa chikkaar baayakaa amgaakhaalee gheUn jhaalyaa hotyaa. maneeShaa jara shaamta jhaalyaavar to haLoo haLoo haloo laagalaa. maneeShaalaahee aataa jhavaNyaat aanamd yeU laagalaa. tiche haat tyaachyaa paaTheevaroon kullyaamvaroon phiroo laagale. tiche duhkh kamee jhaale. maarotaraav tilaa joraat jhavoo laagalaa. tiche Uroj kulle chivaLoo laagalaa. teehee haLoo haLoo gaamD uchakavoo laagalee. tyaache kulle dharoon tyaalaa khaalee oDhoo laagalee. paN maarotaraavaachee samaadhaan hoInaa. tyaane lavaDaa baaher upasalaa. maneeShaalaa paalathee kelee va parat maagoon tichyaavar swaar jhaalaa. tichyaa maagoon tichee puchchee parat jhavoo laagalaa. maneeShaachee haaDam dukhoo laagalee. paN marotaraavaachee rag jiralee navhatee. tee soDa vo karoon gayaavayaa karoo laagalee. tashee maarotaraavaane tilaa parat sulaTee kelee va hepoo laagalaa.
aataa tyaache humkaar vaaDhale. tyaachaa jor paN maneeShaalaa sahan hoInaa. achaanak tyaane ticyaa gaamDeekhaalee haat nele va donhee haataat tiche bhaaradast kulle pakaDoon teelaa javaL oDhalee va aapalaa lavaDaa tichyaa phodeet kholavar ghaatalaa. tyaachaa lavaDaa tichyaa bhokaat jhaTake maaroo laagalaa. tyaane bharapoor virya tichyaa puchcheet soDale va to shaamt jhaalaa. maneeShaapaN bhaanaavar aalee va tyaalaa amgaavaroon Dhakaloo laagalee. maarotaraav uThalaa. tichyaa maamDyaanaach aapalaa lavaDaa pusalaa. TuMyaachyaa amdhook ujeDaat tyaalaa lavaDyaalaa laagalele tiche rakt aspaShTa disale. tyaane sadaraa aDakavalaa. maneeShaa tasheech naagaDee jameeneevar paDalee hotee. agadee kaal saroo paDalee hotee tasheech. sarapamchaane sada-yaachyaa khishaat haat ghaaloon ba-yaach noTaa tichyaa naagaDyaa dehaavar phekalyaa va mhaNaalaa, tujhe buch toDale mhanoon aaj jast dile. baram jhaalam aaj saroo shetaavar raaheelee te. navaa maal miLalaa. kashee kaay sopaanyaachyaa najaretoon suTalees ?
sarapamch nighoon gelaa. maneeShaane paDalyaa paDalyaach kapaDe kele. tichee haaDe dukhat hotee. tee vichaaraat paDale. sarapamchaache vay jhaale taree dama chaamgalaach hotaa. dupaaree tarooN sopaanyaa paN kamalalaa evaDhaa veL jhavalaa navhataa. var kamalalaa laavoon tilaa paishe na detaach gelaa hotaa. he kase kaay. tine noTaa aapalyaa dukha-yaa Urojaamchyaa baajoolaa jhaamparaat Thevalyaa va jhopee gelee.

By shreekamdev

Looking for real sex? Meet someone tonight!

Manisha (marathi sex stories)

One comment

  1. i too want to make into this commercial help me out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top