Home / Indian Font Stories / Chitraa Chitre (marathi sex stories)

Chitraa Chitre (marathi sex stories)

mee suneel. mee aaMhee akaraaveelaa asataanaachee goShT. aaMhaalaa baayolaa~mjee shikavaayalaa ek baaI hotyaa. baaI kasalyaa, jaraa jaast vayaachee tarooNeech mhaNaa naa. ticham naav phaarach gamateedaar hota. arthaat te aaMhaalaa kaa~mlej suru jhaalyaavar lagech kaLala naahee.

tyaa phakt see.see. ashee sahee karaayachyaa. aaMhee tyaamnaa chee-chee vagaire naave Thevalee hotee. koNee ‘see’ he tisare axar mhaNoon tyaamnaa ’33′ mhaNat. naavaabaddal vargaatalyaa sarvach jaNaamnaa mhaNaje mulaa-muleemnaa kutuhal hote.
ekadaa pra~mkTeekal suru asataanaa tyaamnaa phon aalaa. to ghyaayalaa tyaa aa~mphees madhe gelyaa. vargaatalyaa kaahee aagaaU muleemnee haLooch tyaamchee pars ughaDoon chaachapaNee kelee, tevhaa relvechyaa paasache aay-kaarD disale tyaavar tyaamche poorNa naav disale. chitrA chitre. vaa kaay naav hote. tyaa nehameech paamDharee saaDee blaaUj ghaaloon yet asat. kapaaLaavar kaaLe kumkoo ase. phaarase koNaashee bolat nasat. chehe~ryaavar ek prakaarachee udaasee ase. tyaamche blaaUj maatra rumd va khol gaLyaache asat.
tyaa vayaat pratyek tarooNeeshee ghasaT karaaveeshee vaaTate. paN chitre baaI koNaalaahee javaL yeU det nasat. muleehee tyaamchyaashee bolaayalaa gelyaa taree tyaa jevhaDyaas tevhaDhech boloon tyaamnaa kaTavat. aaMhaalaa kaahee divasaamnee kaLale. tyaamche lagna Tharale hote. paN lagnaachyaa aaThavaDaabhar aadhee tyaamchaa hoNaaraa navaraa apaghaataat gelaa. tyaa dhakkyaatoon saavaraayalaa. tyaamnaa phaaR veL laagalaa. puDhe parat shikavaayalaa suru kelyaapaasoon saa~ryaamnaa chitre baaImche hech roop disat ase.
tyaa kaahee kaaRaNaane vaakalyaa kee tyaamchyaa rumd gaLyaachyaa blaaUj madhoon tyaamchee Caatee disat ase. arthaatach tyaa jyaapraMaaNaat vaakateel tyaapramaaNaat aaMhaalaa maal disat ase. aaMhee mitra ekamekaamshee bolataanaa ek koD la~mngvej vaaparaayacho. rupayaachaa dahaavaa bhaag mhaNaje dahaa paise. thoDe goLe disale tar dahaa paise, aaNakheen disale tar vis paise vagaire. hyaa bhaaShechaa upayog prayogashaaLet jaast vhaayachaa.
baaImche goLe parat parat disaavet mhaNoon aaMhee tyaamnaa maayakroskop vagaire kaLale naahee, neeT disat naahee vagaire kaaraNe saamgaayacho. baaIpaN tyaamuLe parat vaakoon pahaayachyaa, neeT karaayachyaa va aaMhee Caan ubhaar Caatee pahaayacho va mag kitee ‘paise’ miLale te ekamekaamnaa saamgaayacho. sahasaa hyaachaa arth aaMhaa vyatirikt koNalaa kaLat nase.
ek divas gammatach jhaalee. slaaID daakhavat asataanaa chitre baaImchyaa haataatalaa paaImTar khaalee paDalaa. to ghyaayalaa tyaa paTakan vaakalyaa. mee puDhech ubhaa hoto. tyaa vaakataach tyaamche gachch goLe blaaUjamadhoon javaLajavaL baaherach aale. mee kaaheehee bhaan na rahaavoon `aimshee paise’ ase moThyaane mhaNaalo. chitre baaI raagaane maajhyaakaDe baghoo laagalyaa. paN kaaheehee bolalyaa naaheet.
puDhalyaa klaas TesT madhe kaaheetaree kaaRaN daakhavoon tyaamnee malaa kamee maark dile. tyaanamtarahee tasech jhaale. mee manoman Tarakalo. malaa laxaat aale ki chitre baaImnaa `aimshee paise’ chaa arth kaLalaa aahe va aataa tyaa malaa laTakavat aahet. mag ek divas tyaamnee malaa Teechars rooma madhe bolaavale. tithe gelyaavar malaa mhaNaalyaa tujhe baaYo jaraa kachche aahe. baaraaveet jaD jaaIl. malaa vaaTate kee too jaasteeche kocheemg laavaaves. mee mhaNaalo gharee vichaaroon saamgato. tyaavar tyaa mhaNaalyaa mee gheIn shikavaNee paN maajhyaa gharee. teehee kaa~mlej suTalyaavar. donashe rupaye hoteel. neeT nemaane yeNaar asalaas tar. buDavalees vagaire tar gharee kaLaveen va shikavaNee bamd. mee dusa~ryaa divashee ho mhaNaalo. dupaaree jaayache Tharale.
shikavaNee suru jhaalee. tyaa vargaatalyaapramaaNe shikavat nasat. jaast man laavoon shikavaayachyaa. meehee aataa kaahee laphaDe nako mhaNoon gapachup abhyaas karat hoto. asech divas chalale hote. maajhee bheeD jaraa chepalee hotee. mee baaImchyaa gharee gelyaavar bujaNe kamee jhaale. aaMhee nehamee tyaamchyaa jevaNaachyaa Tebalaavar shikavaNee karat asoo. kaamavaalee aalee nasalee tar maatra kadhee divaaNaavar kimvaa palamgaavar paN basaave laage. chitre baaI kadhee kadhee khaalee vaakat tevhaa malaa dahaa vees `paise’ disat paN aataa te baghaayache mhaNaje maajhee gaamD phaaTaayachee. baaI maatra belaashakapaNe vaakaayachyaa.
malaa chaamgale maark miLoo laagale. ek divas baaI shikavat asataanaa malaa kaahee kelyaa te samajat navhate. tyaamnee ek shakkal laDhavalee va malaa to phamDaa paTakan laxaat aalaa. maajhyaa maamDeevar thaap maarat tyaa mhaNaalyaa, kaLala kee re tulaa, aataa puDhache sope aahe. tyaamchee thaap paDalyaavar mee jaraa chamakalo.
paN tyaa maatra kaaheech jhaale naaHee ase daakhavat Daayagraama kaaDhat hotyaa. khaalee vaakoon tyaa skech kaaDhataanaa tyaamchee ghaL va goLe mast disat hote. mee choroon paaheelee. chitre baaI maajhyaakaDech khaalachyaa najarene pahaat hotyaa. mee jaama Tarakalo. aataa parat laphaDe hoNaar ase vaaTale. paN tyaa shaamtapaNe maan var karat mhaNaalyaa suneel kitee paise re ? mee ta-ta-pa-pa karoo laagalo. tyaa mhaNaalyaa are ithe koNee naahee, saamg naa kitee paise disale ? aimshee kee navvad ?
mee kaaheech bolalo naahee. tyaa mhaNaalyaa are tulaa kaay vaaTale malaa tuMhee he kaay bolataa he kaLale navhate. mee mhaNaalo naahee tase naahee. tyaa mhaNaalyaa are tu baghatos he malaa chaamgale kaLale hote. mhaNoonach mee saarakhee khaalee vaakaayache. tyaa khaalee vaakoonach saare bolat hotyaa. maajhyaa pa~mNT madhe chaaLavaa chaaLav suru jhaalee. chitre baaImnee tee heralee va mhaNaalyaa poorNa bamdaa rupayaa baghaayachaa aahe ? mee chakraavalo. shikavaNeelaa vegaLaach ramg chaDhat hotaa. are saamg naa. mee kaaheech bolat naahee mhaTalyaavar tyaa mhaNaalyaa Thik aahe bagh aaNee mag saamg .
asa mhaNat tyaamnee aapalyaa blaaUjachee baTaNe kholoon Taakalee. mee teen taaD uDaalo. aat braa navhatee. tyaamche dudhaaL rupaye gapakan maajhyaa samor ughaDe jhaale hote. chitre baaImchyaa najaret vegaLaach ramg bharalaa hotaa. kase aahet tyaa mhaNaalyaa va maajhyaa pratikriyechee vaaT na pahaat tyaamnee maajhe haat uchaloon aapalyaa uRojaamvar Thevale. naagaDyaa baaIche baa~ml pahaayachee maajhee paheeleech veL hotee. mee kaaheech karat naahee ase paahoon tyaa mhaNaalyaa tyaamnaa daab naa.
mee saavakaash tyaamchee Caatee daabalee. spamjaachyaa goLyaamsaarakhe tyaamche baa~ml haataalaa laagalee. jaraa joraat, tyaa mhaNaalyaa. mag mee hiyyaa karoon Daavaa goLaa chaamgalaa daabalaa. aaha karat tyaa sitkaaralyaa. mee mag ujavyaa goLyaalaahee tasech kele. tyaa aaNakhee sitkaaralyaa. tyaamchee najar jaD jhaalee hotee. mee amdaaj ghet saavakaash tyaamche goLe daabat hoto. tyaamnee maajhe Doke dharale va stanaamvar laavale. mee samajalo. ek bomD tomDaat dharoon churapoo laagalo. te chaamgale imchabhar taraaroon var aale. chimaTeet pakaDoon mag mee dusare bomDahee chokhale. aataa donhee bomDam chitre baaImchyaa Caateevar taaTharoon var aalee. hotee. baaImche goLe chaamgale puShT hote. tyaat ekaprakaarachaa kaDak paNa hotaa. te khaalee gaLalele navhate. baaImche DoLe laal vaiShayeek jhaale hote.
tyaa palamgaavar aaDavyaa hot hotyaa va malaa amgaavar oDhoon ghet hotyaa. tyaamuLe mee tyaamchyaa kamaneey dehaavar pahooDalo hoto. tyaa aataa maajhe Doke dharoon maajhaa kis gheU laagalyaa hotyaa. tyaamche haat maajhyaa jhipashee jhaTat hote. paN aamachyaa doghaamMadhe aalyaane tee nighat navhatee. tyaa chiDalyaa va malaa tyaamnee gaadeevar aaDave paaDale. va maajhyaa donhee baajoolaa paay Taakoon basalyaa. maajhyaa varahee aataa pareeNaama hoU laagalaa hotaa. lavaDaa pa~mNTamadhe taaTharoo pahaat hotaa. mee tyaamchyaa goLe daabaayasaaThee puDhe jhalo tashee tyaa malaa paaDat maajhyaa jeensashee jhaToo laagalyaa. tee maamDyaamparyamt khaalee aalee va maajhaa naagobaa phaNaa kaaDhoon Doloo laagalaa.
tyaalaa muTheet gheUn chitre baaImchaa haat tyaachyaa poorN laambeevaroon phiroo laagalaa. tyaa lavaDyaakaDe thoDaaveL pahaat raahilyaa va mag puDhe hot tyaamnee maajhaa baabooraav tomDaat ghetalaa. to purNa taaTh lavaDaa baaIchyaa tomDaat gaDap jhaalaa. baaImche Doke khaaleevar hot hote. tyaamche goLe madhech maajhyaa paayaavar daabale jaat hote. paN chitre baaI tyaavar khush navhatyaa. tyaamnee lavaDaa tomDaatoon baaher kaaDhalaa va uThoon basat maajhee jeens va amDarapa~mNT khechoon kaaDhalee. mee khaalee naagaDaa jhaalo. maajhe jhaaTe paahoon baaI mhaNaalyaa kaay daaT sheTam aahet re tujhee. tyaamchyaa tomDee ase shabd aikoon mee chaaT paDalo. paN khare majaa tar puDhech yeNaar hotee.
mag parat tyaa puDhe jhaalyaa va maajhyaa maamDyaamMadhe ubhe asalele aaIsaphrooT chokhoo laagalyaa. tyaamchee taaTh bomD maajhyaa paayaamnaa Tochoo laagalee. maage relat mee maajhaa Tee-sharT kaaDhoon Taakalaa. mee purNa naagaDaa jhaalo. aataa chitre baaImchee chokhaNe var sarakoo laagale. tyaamche goLe maajhyaa kambarevaroon, poTaavaroon ghaasat Caateevar aale.
tyaa maajhyaavaroon uThalyaa. tyaa aapalee saaDee soDoo laagalyaa. saaDee suTalee, maga parakar khaalee aalaa. aataa chitre baaI phakt nikar var hotyaa. suneel he bagh swargaache daar ase mhaNat IlesTik madhe haat ghaalat tyaamnee teehee khaalee khechalee va mee shwaas rokhalaa.
kaaLyaabhor daaT jhaaTyaamchaa jhupakaa tyaamchyaa maamDyaamadhe hotaa. tyaamche khaalache kes paar bembeeparyamt var vaaDhale hote. tyaa kesaamMadhe lapalelee tyaamchee asalee cheej disat navhatee. mee palamgaavar uThat tyaachaa ek goLaa haataat gheU laagalo. tyaa mhaNaalyaa ghe. he sagaLe ghe. agadee kuskaroon Taak. mee chekaalalo. tyaa maajhyaa ma~mDama aahet he visaralo. tyaamchyaa Caateevar Doke ghaasat Uroj chokhoo laagalo. maajhaa haat khaalee tyaamchyaa jamgalaat gelaa. mee maajhee don boTa amdaajaane phiravoo laagalo. chitre baaImchyaa tomDoon sitkaar yeU laagale. tyaahee ardhavaT khaalee vaakalyaa va maajhyaa taaTh jhaalelyaa khuTTyaavar mastapaiki khaaleevar haat karoo laagalyaa.
palamgaavar yet tyaamnee malaa parat aaDave kele. va parat malaa chokhoo chaaToo laagalyaa. meehee tyaamche goLe kulle chivaLoo laagalo. tyaa var sarakat aalyaa va aamache oTh ekamekaamnaa bhiDale. tyaa aapale paay maajhyaa paayaamvar ragaDat hotyaa. ase karataanaa tyaamchee jhaaTe maajhyaa jhaaTyaamnaa ghaasat hotee. malaa maajhyaa lavaDyaavar olaavaa jaaNavoo laagalaa hotaa. baaIchyaa puchcheelaa paaNee suTate he mee aikale hote. aataa bahutek chitre baaImchee puchcee paaNaavalee hotee.
baaImnee baraach veL malaa kis kele. va mag mhaNaalyaa ye aataa tulaa `mel-phimelachyaa yuniyanache’ pr~mkTeekal daakhavate. ase mhaNat tyaa maajhyaa baajoolaa lavamDat malaa var oDhoo laagalyaa. mee tyaamchyaavar chaDhalo. poorNa vaaDhalelee naagaDee baaI pahaaNyaache vaa tichyaashee kaahee karaNyaachee maajhee hee paheeleech veL hotee. tyaamuLe mee amdaajaane maajhaa khuTTaa tyaamchyaa maamDyaamMadhe ghaatalaa. paN nema chukun to bhalateekaDech jaat hotaa. don teenadaa ase jhaalyaavar chitre baaIch mhaNaalyaa thaamb tulaa jaagaa daakhavate.
mag tyaamnee maajhaa khuTTaa haataat dharalaa. aapale paay phaakavale. puchcheeche oTh phaakavat tyaamnee to taaTh jhaalelaa maajhaa lavaDaa aapalyaa bhokaavar laavoon dharalaa. mag mhaNaalyaa aataa ghusav aat. mee jor kaaDhat maajhaa lavaDaa aat reTalaa. to aat jaataanaa tyaa aaha-aaha karat hotyaa. maajhaa lavaDyaachaa aakaar bhakkama hotaa. tyaamchee puchchee nakkeech taaNalee gelee asaNaar. mee lavaDaa reTat poorNa aat gelo. maajhyaa goTyaa tyaamchyaa maamDyaamnaa laagoo laagalyaa. mag mee saavakaash kambar halavoo laagalo. tyaa halaNyaane tyaahee halat hotyaa. lavaDaa aat gheUn chitre baaI samaadhaan paavalyaa asaavyaat.
tyaa DoLe miToon paDalyaa hotyaa. mee lavaDaa aat baaher karat hoto. mala mast sukh miLat hote. tyaamchee phodee aaNakhee paaNaavat hotee. paN tyaamuLe madhech maajhaa lavaDaa maage puDhe karataanaa saTakoon baaher aalaa. mee parat to aat ghaalaayachaa prayatna karoo laagalo. chitre baaI mhaNaalyaa thaamb, aataa baaher aalaach aahe tar aataa basoon ghaal. mee tyaamchyaa paayaat aalo. aataa malaa va tyaamnaa aamache lavaDaa va puchchee disat hote.
mee maajhaa taaTh lamD muTheet dharalaa va chitre baaImchyaa phodeevar laavalaa. kambarelaa ek jhaTakaa dilaa va choT aat Dhakalaalaa. to mast aat gelaa. mag saavakaash maajhee kambar mee maage ghetalee. chamakaNaaraa lavaDaa parat disoo laagalaa. parat mee to aat pelalaa. mee aat baaher karat chitre baaImnaa chodoo laagalo. maajhee pahilee veL hotee tyaamuLe malaa jaast majaa yet hotee. chitre baaI paN aanamd luTat hotyaa. jhavoon ghetaanaa tyaa DoLe miToon hotyaa. baDabaDat hotyaa. haa ghaal aat. jhav tujhyaa chitraalaa. bukaloon kaaDh maajhee puchchee. tyaamchyaa tomDee ase shabd aikoon mee chakeet jhaalo. kaa~mlejaat disaNaare tyaamche vaagaNe bolaNe wa yetheel vaagaNe bolaNe poorNapaNe vegaLe hote.
mee phaar veL Tikalo naahee. baaIlaa prathamach jhavaayachyaa aanamdaat mee haa-hoo karoo laagalo. chitraalaa kaLale kee mee aataa gaLaNaar aahe. teene maage sarakat aapalee puchchee lavaDyaapaasoon door kelee va malaa palamgaavar Dhakalale. mee utaaNaa hotaach teene maajhaa jhaTake maaRaNaaraa lavaDaa muTheet dharalaa va tyaalaa tomDaat gheun chokhoo laagalee. mee kaahee bolaayachyaa aatach maajhaa lavaDaa chitre baaImchyaa tomDaat viry okoo laagalaa. maajhee kambar aapasook uchalalee jaaUn mee tichyaa chehe~ryaalaa maajhaa lavaDaa va goTyaa bhiDavoo laagalo.
kaahee veLaane maajhaa lavaDaa jhaTake maaraayachaa thaambalaa va mee aaha-aaha karat gaadeet paDalo. maajhyaa kaDe pahaat hasat chitre baaI mhaNalyaa kase kaay vaaTalaa bamdaa rupayaa. mee tyaamnaa mhaNaalo, baaI Caanach hotaa tumachaa rupayaa. tyaavar tyaa mhaNaalyaa, are aho jaaho kaay karatos, aataach malaa jhavalaas naa mhaNaje too nar va mee maadee. aataa aapaN ekaamtaat asataanaa are-turech karaayache. paN baaher maatra mee tujhee prophesar baram kaa. !! aaMhee khoop hasalo.
chitraa malaa miTheet gheUn kuraVaaLat hotee. meehee aataa bheeD bhaaD soDoon teechyaa amgaashee kheLat hoto. maajhyaa maamDyaammadhe maajhaa lavaDaa parat taaTh hot hotaa. mee saavakaash tiche jhaaTe kuravaaLoo laagalo. mag maajhe ek boT tichyaa phodeet ghaatale. tee hasalee va mhaNaalee kaay sekamD raaUmD kaa ? mee na bolataa tiche baa~ml daabale.
tee sitkaaralee. parat aamachaa kheL suru jhaalaa. chitraa he ek vegaLech ratna hote. teelaa haa kheL chaamgalaach maaheet asaavaa. paN tee koNaa barobar to kheLalee asel kimvaa kheLat asel he maajhyaa laxaat yet navhate. paN sadhyaa mee to vichaar baajoolaa kelaa va tichyaa dehaashee kheLoo laagalo. maajhaa lamD parat chaamgalaa kaDak jhaalaa. tyaalaa chaachapat chitraa mhaNaalee aataa mee tujhyaavar chaDhoon tulaa jhavate. malaa tine utaaNe jhopaayalaa saamgeetale. tee maajhyaa var aalee. maajhyaa baajoolaa donhee paay guDhaghyaat muDapoon tee basalee. maajhaa taaTh lamD tine aapalyaa haataat ghetalaa. dusa~ryaa haataachee don teen boTa aapalyaa phodeet ghaatalee. aat baaher karat puchcheeche paaNee ghet tyaane lavaDaa choLalaa. to chaamgalaa tukatukeet jhaalaa. ase don teenadaa kelyaavar to chaamgalaa tel laavalelyaa laaTaNyaa saarakhaa disoo laagalaa. mag tine aapalee puchchee phaakavalee va tee saavakaash maajhyaa lavaDyaavar basoo laagalee. maajhaa lamD tichyaa phodeet shirat gaayab hot gelaa.
maajhaa lavaDaa poorNa aat gheUn chitraa thaambalee. maajhyaakaDe pahaat mag teene aapalee puchchee aakumcheet karaayalaa suruvaat kelee. gaaIchaa aachaL piLaavaa tasaa maajhaa khaDaa lamD tee aapalyaa puchcheene piLaayalaa suruvaar kelee. tee hyaa kalet tarabej disat hotee. kaaraN aapalee kambar na halavataa tee malaa jhavat hotee. mee paar saatavyaa aasamaanaat gelo. ase jhavaNe jhaalyaavar thoDyaa veLaane mee tilaa mhaTale too aataa tujhee gaamD var dharoon rahaa. mee tiche bhaaradast kulle pakaDoon khaaloon maajhaa lavaDaa tichyaa puchcheet pelaayachaa prayatna kelaa. malaa majaa yeU laagalee. teehee aanamdaane khaaloon aapalee puchchee Thokoon gheU laagalee.
mee nukataach ekadaa jhaDoon gelyaane hyaa veLes jaast veL Tikalo. chitraa jhaDalee va damalelyaa aavaajaat mhaNaalee aataa malaa samoroonach ghetos kaa. maajhee kambar dukhu laagalee aahe. mee mhaTale o.ke. mee tiche kulle soDale. tine palamgaavar UtaaNe jhopoon aapale paay phaakavoon dharale. aataa tichee jhaaTaat daDalelee phodee mast disat hotee. tichyaa phodeeche gulaabee oTh jaNu phuraphurat hote. mee maajhaa taaTh lavaDaa muTheet dharat tichyaa paayat aalo. tyaachaa laal jhaalelaa supaaraa tichyaa puchcheelaa laavalaa. mag mee tichyaavar jhukalo. tiche donhee dudhaaL goLe dharale va ekaa jhaTakyaat lavaDyaachee poorNa laambee tichyaa puchcheet pelalee. tine ekadama aaha kele. mee mhaTale, dukhale kaa. tar tee mhaNaalee naahee re phaarach Caan vaaTale. mag mee man laavoon tilaa jhavoo laagalo.
thoDaa veL tilaa Thokalyaavar mee ooha-ooha karoo laagalo. malaa laxaat aale kee mee aataa jhaDaNaar aahe. mee ghaaighaaine lavaDaa baaher kaaDhalaa. va puDhe sarakat tichyaa tomDaakaDe jaaU laagalo. teehee maan var karat tyaalaa tomDaat gheNyaasaaThee puDhe jhukalee. paN mee tichyaa tomDaat lamD deIparyamtach maajhaa lavaDaa chik Taakoo laagalaa. saare chik tichyaa goLyaamvar uDaale. thoDeeshee pichakaaree tichyaa gaLyaavar, hanuvaTeevar paN uDaalee. uDaalele viry paahoon tee mhaNaalee, kevhaDhe paaNee soDatos re too. malaa maajhaach abheemaan vaaTalaa. ek garama maadee maajhyaatalyaa naraache kautuk karat hotee.
chik UDavoon mee tichyaa baajoolaa palamgaavar paDalo. chitraane maajhaa lavaDaa tomDaat gheUn saaph karoon Taakalaa. mee maajhe chaDDee, jeens, Tee-sharT vagaire ghaaloon tayaar jhaalo. tee tasheech naagaDee paDalee hotee. malaa mhaNaalee. udyaa parat shikaVaNeelaa ye. jaataanaa daar oDhoon jaa. mee hasalo. tichaa ek puShT goLaa daabat tichaa kis ghetalaa va aapalyaach tamdreet gharee gelo.
puDhe maajhee baayo chee shikavaNee mast chaaloo hotee. chitraalaa aataa mee naavaanech haak maarat ase. kaa~mlejaat maatra tee `ma~mDama’ ase. aataa maajhee shikavaNee ek divasaaaaD aivajee roj hotee. abhyaas jaast hotaa naa. chitraachyaa mate mee ek chaamgalaa sTuDaNT hoto ! tee shikavel te saare aatmasaat karat ase. aaNee yethe tar guruchee vidyaa gurulaach phaLat ase. !
chitraabaddal malaa ba~ryaach goShTee kaLat gelyaa. tiche jyaachyaashee lagna Tharale hote, tyaane tilaa saadhaaraN mahinaabhar lagnaaaadhee Thokale hote. tyaadivashee te dogha don-teenadaa jhavale hote. tyaachaa vhaayachaa to pareeNaama jhaalaa. chitraa pregnamT jhaalee. tyaa goShTeechaa praa~mblema navhataa paN lagnaaaadhee pamdharaa divas tichaa to hoNaaraa navaraa apaghaataat melaa. teene mag ek prakaare adnyaatavaas ghetalaa va a~mbaa~mrshan karoon ghetale. paN shareer swasth basoo deInaa.
kaa~mlejaateel tilaa aavaDaNaaraa ekhaadaa mulagaa tee shodhat ase. paN gelyaa ek-don varShaat asaa mulagaa tilaa bheTalaa navhataa. mee tilaa aavaDalo hoto. aamache te dahaa paise vis paise tilaa aavaDale hote. malaa kase gaTavaayache hyaachaa tee vichaar karat asataanaach mee aimshee paise oraDalo va tilaa havee tee samdhee saapaDalee. teene jaaLe phekale va mee laTakalo. paN malaa tyaatoon majaachamajaa miLaalee. chitraa saarakhee puShT va kaamaatoor tarooNee amgaakhaalee ghetaa aalee.
chitraa raseek hotee. saavakaash garama karoon swatah garama hot jhavaNyaat tilaa aanamd hot ase. tee malaa vegavegaLyaa pojheeshans ghyaayalaa udyukt karaayachee. maajhaa lavaDaa tichee puchcee hepataanaa disel ashaa pojhes tilaa jaast aavaDaayachyaa.
ekadaa mee aaThavaDaabhar naatyaat lagnaasaaThee gaavaalaa jaaUn aalo. parat aalyaavar mee shikavaNeelaa gelo. daar vaajavale tar aatoon tine aavaaj dilaa. are ye aat mee kaamaat aahe. mee TebalaajavaL basalo. paN tee aatoon yeInaa. malaach aavaaj dilaa, are jaraa aatalyaa kholeet ye. he evaDhe kaama karate mag aalech.
mee aat gelo. tee madhalyaa kholeet navhatee. ajoon puDhe gelo. beDaroomache daar Dhakalale va aat gelo. tee tithe palamgaavar chaadar oDhoon paDalee hotee. maajhee najar paDataach tine chaadar khasakan oDhoon Taakalee. aat tee poorNa naagaDee hotee. tee uThoon basalee va saraL maajhyaa jhipalaa haat ghaatalaa. mee chakeet hoUn mhaTale agam chitraa evhaDhee ghaaI. tee mhaNaalee are aaThavaDyaachee bhook bhaagaayalaa nako kaa. mee dudhaachee tahaan taakaavar bhaagavalee. mee mhaTale kaay keles ga, tashee mhaNaalee mag saamgate. asa mhaNat tine maajhaa lamD javaL javaL khechoonach baaher kaaDhalaa. to jaraa uThoo laagalaa hotaa. tine to tomDaat ghoLavaayalaa suruvaat kelee. tichyaa naagaDepaNaachaa yogyaa to pareeNaama jhaalaa va maajhaa khuTTaa mastapaikee taaTh jhaalaa. tee mhaNaalee aaj mee divaaNaachyaa kaDelaa paay soDoon basate. too khaalee guDhaGyaavar bais. umchee yaayalaa paayaakhaalee ushaa ghe va malaa jhav. mee mhaTale ase kaa. tar tee mhaNaalee malaa tujhaa lamD maajhyaa puchcheet aat baaher karataanaa baghaayachaa aahe. teene haat laamb karoon Draa~mvar madhoon ek pesaree kaaDhalee va boTaane phodeet sarakavalee. mhaNaalee aataa too maajhyaa aatach jhaD . maajhaa lavaDaa aanamdaane Doloo laagalaa. aamacha kheL suru jhaalaa. tee va mee taapalyaavar mee TharalyaapramaNe pojh ghetalee va aamache jhavaNe suru jhaale. tee va mee doghehee maajhaa lamD aat baaher hotaanaa pahaat hoto. tyaamuLe mee aaNakheenach chekaaLalo va tilaa jor joraat hepoo laagalo. tee baareek aavaajat kaNhat hotee. maajhee kambar dharoon malaa ajoon puchcheet oDhalyaasaarakhe karat hotee. aapalee kambar halavoon maajhyaa phaTakyaalaa phaTakaa miLavat hotee. mee tiche Uroj dharoon teelaa jhavoo laagalo. tee jhaDoo laagalee. tichee malaI maajhyaa lavaDyaalaa laagalee. to paar buLabuLeet jhaalaa hotaa.
mee tilaa hepatach hoto. mee maajhaa lavaDaa tichyaa olyaa phodeetach TheUn tilaa palamgaavar aaDave kele va tiche paay maajhyaa khaamdyaavar ghetale. teechee phodee ajoon uGaDalee va malaa jhavaayalaa ajoon majaa yeU laagalee. tee parat jhaDoo laagalee va tyaach veLee tichyaa Caateevarache uBaar gachch dharoon Thevat mee maajhee Ta~mnk tichyaa bhokaat mokaLee karoo laagalo. bharapoor viry UDavoon mee thoDaa thaambalo va maajhaa malool jhaalelaa lavaDaa baaher kaaDhalaa. mee tichyaa baajoolaa kalamDalo.
mee teelaa mhaTale aataa saamg maghaashee to ‘dudhaachee tahaan taakaavar bhaagavalee’ ase kaa mhaNaalees te. tyaavar tee hasalee va mhaNaalee are aataa tujhyaa vargaatalee anaghaa paN tujhyaa saarakhee ‘shikavaNeelaa’ yete. mee mhaTale kaay ? tee mhaNaalee ho. mag mee tilaa mhaTale, aga chitraa malaa saamg naa tuMhee dogheemnee kaay kaay kele te. tee saamgoo laagalee. mee te aikat tichyaa naagaDyaa dehaashee chaaLe karoo laagalo.
tu gaavaalaa gelaas tyaach divasheechee goShT. daaraachee bel vaajalee. malaa ugaachach vaaTale ki too gaavaalaa gelaa naahees ase. paN daar ughaDale tar daaraat anaghaa hotee. mee mhaTale agam ye. kashee kaay aalees. tar mhaNaalee malaa tumachee baayochee shikavaNee laavaayachee aahe. mee tilaa phee vagaire saamgeetale. tevhaDhyaat maajhaa phon vaajalaa.
mee phakt gaaUn ghaaloon hote. too yeNaar navhataas taree aat braa vagaire navhatee. phonavar bolataanaa khiDakeetoon vaaraa yet hotaa. tyaane maajhaa gaaUn maage puDhe karat hotaa. maajhe goLe anaghaalaa disat hote. tee te man laavoon pahaat hotee. malaa te kaLat hote. mag mee muddaamach thoDe khaalee vaakale aat tilaa javaLjavaL navvad paise disat hote. !! phonavar boloon jhaalyaavar mee teelaa mhaTale kaay baghat hotees ga ? tyaavar tee goD laajalee. mee oLakhale ki kaay aahe te. anaghaalaa parat vichaarale tashee tee mhaNalee, tumachee phigar baghat hote. mee hasale va mhaNaale aavaDalee kaa ? tyaavar tee parat laajalee. mee tilaa mhaNaale tulaa aishee paise navvad paise maaheet aahet kaa. haa maajhaa prashn aikoon tee chapaapalee. mee lagech viShay badalat mhaTale tulaa maajhee phigar neeT baghaayachee aahe kaa ? tichyaa uttaraachee vaaT na pahaataa mee saraL aapalaa gaaUn kaaDhoon Taakalaa. aat phakt nikar hotee. maajhyaa hyaa karaNyaane tee awaak jhaalee.
maajhe bhakkama goLe paahoon anaghaa chakeet jhaalee. mee tichyaa hyaa avasthechaa phaayadaa ghyaayache Tharavale. malaahee ek lesbiyan anubhav havaa hotaa. maasaa gaLaalaa laagat hotaa. mee puDhe hot teechyaa Taa~mpalaa haat ghaatalaa va tilaa mhaTale maajhee phigar bagheetalees, tujhee naahee daakhavaNaar ? teene maanenech ho mhaTale. mee tichaa Taa~mp haataatoon Dokyaavaroon kaaDhoon Taakalaa. tichee maaphak aakaaraache baa~ml braa madhe bamd hote.
chitraa karat asalele varNan malaa taapavat hote. maajhaa lamD chaamgalaa taaTh jhaalaa hotaa. tareehee mee chitraachyaa puchcheet boTam ghaaloon kheLat hoto. teelaahee paaNee suTat hote. chitraa puDhe saamgoo laagalee.
mee anaghaachyaa maage haat net tichyaa braachaa hook uDavalaa. tiche goLe baaher aale. mee puDhe hot tilaa maajhyaa miTheet ghetalee. maajhe puShT baa~ml tichyaa Urojaamvar daabale. malaa dusa~ryaa muleeche baa~ml aapalyaa goLyaamnee daabataanaa Caan vaaTale. mag mee tiche goLe maajhyaa haataamnee saavakaash kuravaaLale. tee jaNoo maajhyaa haataat maU maatee jhaalee hotee. mee kareen te anaghaa karoon ghet hotee. tichyaa tomDoon thoDe thoDe humkaar baaher paDat hote. mag mee tichyaa chaDDeet haat ghaatalaa va tichaa ek kullaa chivaLalaa. anaghaane agadee maadakapaNe aaha kele.
chitraache he varNan aikoon maajhyaa Dokyaat ugaachach aapaN tithe asato tar kaay majaa aalee asatee asaa vichaar aalaa. mag chitraache goLe daabat mee tichee bolaNe aikoo laagalo.
mag mee (chitraane) anaghaachee chaDDee haLooch khaalee khechalee va mee khaalee guDhaGe Tekoon basale. eka muleechee kovaLee puchchee maajhyaa samor hotee. yet asalelyaa anubhavaane anaghaa jaNoo tharatharat hotee. meehee vegaLyaach mooDamadhe hote. anaghaachyaa puchcheevar maaphak pramaaNaat jhaaTe ugavale hotee.
mee saavakaash maajhe tomD tithe nele va tichee puchchee humgoo laagale. ek vegaLaach seksee vaas malaa aalaa va mee chekaaLale. mee bedhaDak tichee puchchee chaaToo laagale. koNaahee streechee puchchee chaaTaNyaachaa maajhaa to pahilaach prasamga hotaa. mee phakt pustakaat vaachale hote. anaghaa maamDyaa phaakavoo laagalee. maajhe Doke aapalyaa puchcheevar daaboon gheU laagalee. ekeekaDe anaghaachee puchchee chaaTat asataanaa mee maajhyaa haataane maajhee nikar khaalee karoon paayaamtoon kaaDhoon Taakalee.
mee chaaTat hote va anaghaa kaNhat hotee. tilaa phaarach majaa yet asaavee kaaraN tee saarakhe aapalee gaamD halavoon maajhe Doke aapalyaa phodeevar daaboon dharat hotee. mee tichee puchchee chaaTaNe soDoon uThale. anaghaalaa saavakaash sophyaavar aaDavee kelee.
he aikeparyamt maajhaa lavaDaa majaboot kaDak jhaalaa hotaa. mee chitraalaa poorNa aaDavee karoon tichyaa paayaat aalo. maajhaa lavaDaa tichyaa phodeevar ghasoo laagalo va tilaa mhaNaalo tujhee gammat saamgat rahaa mee maajhe kaama karato. tee puDhe saamgoo laagalee.
anaghaalaa aaDave karoon mee tichyaa paayaat aale. tichyaa maamDyaa phaakavoon mee maajhe tomD tithe Thevale va tichee phodee chaaToo laagale. anaghaa ardhavaT uThat mee tichee puchchee kashee chaaTate aahe te baghoo laagalee. madhech mee haat var karoon tiche goLe daabale. tichaa haat haataat gheUn tilaa ardhavaT basatee kelee aaNee tichaa haat maajhyaa goLyaamvar Thevalaa. anaghaa samajalee va saavakaash maajhee Caatee choLoo laagalee.
anaghaa aataa jhaDaayachyaa javaL aalee asaavee tee maamDyaa ajoon ajoon phaakavat hotee va Doke gachchapaNe puchcheevar dharat hotee. tichaa maajhyaa baa~mlavarachaa jorahee vaaDhalaa hotaa. aaNee achaanak tichyaa puchcheelaa jaNoo jharaa phuTalaa. maajhaa cheheraa anaghaachyaa paaNyaane olaa jhaalaa. tichyaa tomDoon ek asphooT kimkaaLee baaher aalee va tee gaamD halavaayachee thaambalee. mee maajhaa cheheraa tichyaa maamDyaamtoon baaher kaaDhalaa va tichyaakaDe bagheetale. tichyaa chehe~ryaavar ek vegaLech samaadhaan disale.
tine DoLe uGaDalyaavar mee hasale vaa maage kalamDale. maajhee boTam maajhyaa puchcheet aat baaher karoo laagalee hotee. aataa malaa maajhee puchcee khaaUn havee hotee.
malaa aaDavee jhaalelee bagheetalyaavar anaghaa laajalee va paTakan tiche tomD maajhyaa maamDyaat aale. tee jaraa bichakat maajhyaa puchcheejavaL aalee. maajhe jhaaTe baghoon mhaNaalee, ma~mDama, tuMhaalaa khaalee kitee daaT kes aahet ho. tashee hasoon mee mhTale, agam aattaa mee tujhee ma~mDama naahee kaahee. aapaN doghee beD paarTanar. malaa phakt chitraa mhaN. teene maanenech ho mhaTale va tee haLooch puchchee chaaToo laagalee. saavakaash karataa karataa tichee bheeD chepalee va tee mag maajhee phodee mast chaaToo laagalee. tichee jibh maajhyaa daaNyaalaa laagataach malaa ekadama swargaat gelyaasaarakhe vaaTalee. mee anaghaalaa mhaTale, anoo tithech chaaT mast vaaTata aahe. tichee jibh tithech remgaaLoo laagalee.
ekaa haataane swatahche goLe kuravaaLat anaghaache kes dharoon tiche Doke phodeet ghaalat mee tichyaa kaDoon chaaToon ghet hote. anaghaachyaa maage maajhaa vaa~mlayuniTachaa aarasaa hotaa. tyaat malaa oNavyaa asalelyaa anaghaachyaa gaamDeeche darshan hot hote. gachch kulle halat hote. tyaat maag paasoon khaalee phodeet gelelee phaT hotee. madhe anaghaachyaa gaamDeeche kaaLe bhok hote. khaalee maamDyaamMadhe asalelee tichee puchchee disat hotee. mee mast garama hot gele va akher anaghaachaa cheheraa maajhyaa paaNyaane olaa karoon Taakalaa. tichee pahilyaach divasheechee shikavaNee akalpeetapaNe mast jhaalee. mag aaMhee gelyaa aaThavaDyaat teen chaaradaa ekamekeemnaa boTaamnee va oThaamnee trupt kele.
chitraache he lesbiyan anubhaav aikoon mee jaamach chekaaLalo. tichee puchchee paN olee jhaalee hotee. mee amdaaj ghetalaa va baaburaavaamnaa reTaa dilaa. naagaalaa barobar beeL saapaDale. chitraa paN mhaNaalee, aataa tulaa jaagaa daakhavaavee laagat naahee. mee hasalo va tilaa kachaakach Thokoo laagalo. malaa thaambaayalaa veL navhataa. tichee goShT aikoon mee taapalo hoto. chitraanehee he jaaNale va teehee maajhyaa phaTakyaalaa phaTake milavoo laagalee. saTaasaT khuTTaa aat baaher kelaa va tichyaa aat gaLoo laagalo. teehee malaa javaL dharat puchchee olee karoo laagalee. tichyaavaroon UThoon baajoolaa hotaanaa maajhyaa Dokyaat, tichyaa madateene tichyaach gharaat anaghaalaa amgaakhaalee ghyaayachaa vichaar aalaa.
aamache aaTh dahaa divas asech shikaNyaat va ThokaNyaat gele va ek divas haLooch maajhyaa manaatalaa vichaar chitraalaa boloon daakhavalaa. tashee DoLe moThe karat tee mhaNaalee, are choraa mhaNaje maajhaa amdaaj barobar nighaalaa. tine lagech kabool kele kee tee anaghaalaa hyaa goShTeesaaThee tayaar karaayachaa prayatna karel. tichyaa mate ‘vharaayaTee ij spaaIs aa~mph laaIph’ he vaakya kharam karaayalaa hyaasaarakhee sumdar samdhee navhatee.
ekhaad aaThavaDaa chitraane maajhee va anaghaachee vegavegaLee ‘shikavaNee’ ghetalee. mag anaghaa chaamgalee gaLaalaa laagalee aahe he heroon chitraane malaa tichyaa shikavaNeechyaa veLeech bolaavale. mee aalyaavar tine aapalee yojanaa malaa saamgeetale. mee tichyaa gharaat aat rahaayache va tine bolaveparyamt baaher yaayache vaa disaayache naahee ase Tharale. thoDyaaveLaane bel vaajalee va chitraane daar ughaDoon anaghaalaa aat ghetale. mee daaraachyaa phaTeetoon baaher kaay hot aahe te aikat va pahaat hoto. anaghaa va chitraache bolaNe chaaloo hote. haLoo haLoo te nehameepramaaNe seks kaDe vaLale. chitraane anaghaalaa bolate kele. haLoo haLoo anaghaa mhaNaalee ki tilaahee puruShaashee sambamdhaambaddal kutuhal aahe. chitraane aaNakhee CeDalyaavar tee ekhaadaa anubhav ghyaayalaa tayaar aahe asa mhaNaalee. mag haLooch chitraane vichaarale kee anaghaalaa suneel (mee) kasaa vaaTato. tine chaamgalaa vaatato mhaTalyaavar, chitraa mhaNaalee, jar to kadhee tyaa dogheemchyaa kheLaat saameel jhaalaa tar tulaa kase vaatel ? tyaavar anaghaa mhaNaalee, kaay saamgoo, paN chaalel.
he sagaLe bolaNe chaaloo asataanaa tyaa doghee haLoo haLoo naagaDyaa hot hotyaa. chitraane tilaa aaDavee karoon tichyaa pa~mNTeechee chiraTee baajoolaa karoona tasheech chaaTaayalaa suruvaat kelee. anaghaane chitraachee chaDDee khechoon Taakalee hotee va aapalyaa boTaamnee tichaa daaNaa choLoo laagalee hotee. mag dogheemnee braa paN kaaDhalyaa. ekeekaDe maajhyaa baddal bolaNe chaalooch hote. chitraa anaghaalaa mhaNaalee aga suneel dekheel tujhyaa saarakhee maajhee ‘shikavaNee’ gheto. te aikoon anaghaa aashcharyaane mhaNaalee ayyaa, chitraa kaaheetareech kaay. mag chitraa teelaa maajhyaa biCaanyaatalyaa karaamatee ramgavoon saamgoo laagalee.
ikaDe tyaa dogheemchee bolaNe aikoon maajhaa lamD khaDaa hot hotaa. mee kaaheehee aavaat na karataa aatalyaa kholeet maajhee pa~mNT utaravalee. chaDDeechaa phugaa jhaalaa hotaa. mee tyaalaa varoonach daabat hoto. tikaDe chitraa va anaghaa aataa poorNa ramgaat aalyaa hotyaa. ekamekeemchee puchchee tyaa haataane hepat hotyaa. anaghaachee daaraakaDe paaTh hotee. chitraane daaraakaDe paahoon haLooch khooN kelee. mee chaDDee va Tee-sharTavarach baaher aalo. anaghaa malaa paahoon chapaapalee. chitraa tilaa mhaNaalee, bagh too mhaNaalees naa suneel kheLaat asalaa taree chaalel, bagh to aalaa kee naahee.
paN tareehee anaghaane laajat ek chaadar aapalyaa amgaavar oDhalee. chitraa malaa mhaNaalee are tilaa haa kheL navaa aahe. aapaN pattyaampramaNe ek Daav tilaa kheLoon daakhavoo. ase mhaNat teene maajhee jaamgyaa khaalee kelee. tyaatoon Tapakan taaTh lavaDaa usaLoon baaher aalaa. chitraane aahaahaa karat tyaachee Topee maage sarakavalee. lavaDaa phul taaTh jhaalaa hotaa. tyaachaa supaaraa laal jaambhaLaa jhaalaa hotaa. anaghaachee phodee tyalaa aaj miLaNaar hotee mhaNoon to jaNoo aanamdaat hotaa.
maajhaa asaa haa tayaar lamD va tyaakhaalachee jhaaTaamchee jaaLee paahoon anaghaache DoLe visaphaarale hote. tee maajhyaa va chitraakaDe aataa kaay hoNaar te pahaat hotee. chitraane maajhaa lamD muTheet dharalaa va malaa sophyaajavaL oDhale. mee puDhe aalyaavar teene lavaDaa haataatoon soDalaa. to maajhyaa maamDyaat laTakoo laagalaa. tomD puDhe karat tee tyaachaa DoLaa jibhene chetavoo laagalee. tichee jibh lagalyaavar to jhaTake maaroo laagalaa.
chitraane mag shaamtapaNe aa kelaa va maajhaa poorNa lavaDaa tomDaat ghetalaa. anaghaa he saare aashcharyachakeet hoUn pahaat hotee. meehee chitraache Doke dharoon lamD tichyaa tomDaat peloo laagalo. tiche Doke var khaalee hot hote. mee khaalee vaakoon tichee Ubhaar Caatee dharalee va goLe piLoo laagalo. aattaa aaMhee na boloon vaadaLee jhavaajhavee chaaloo kelee. thoDaveL chitraache tomD jhavalyaavar mee maajhaa lavaDaa baaher kaaDhoo laagalo. chitraane lavaDaa soDalaa va tee sophyaavar aaDavee hoU laagalee. tee poorNa aaDavee vhaayachyaa aatach mee tichyaa maamDyaa phaakavalyaa va madhe aalo. tee are are kareparyamt maajhaa ardhaa adheek lavaDaa chitraachyaa puchcheet ghusalaa hotaa.
mee oNavaa jhaalo va tilaa javaL oDhale. tiche paay kambarechyaa baajoolaa dharat mee maage puDhe hot tilaa jhavoo laagalo. anaghaa stree puruShaamchaa samghog prathamach pahaat hotee va tohee itakyaa javaLoon. maajhe hepaNe chaaloo hote va chitraa jhaDoo laagalee. mee maajhaa speeD ajoon vaaDhavalaa va tee kaNhoo laagalee. maajhe kulle dharoon malaa oDhat jaNoo phodeet ghaaloon ghet hotee. tee parat jhaDoo laagalee va maajhyaa goTyaamMadhe haalachaal suru jhaalee. mee shevaTache kaahee phaTake maarat chitraalaa mhaTale, chitraa mee aataa jhaDaNaar aahe.
teene lagech maajhaa lavaDaa dharaayachaa prayatna kelaa. mee maajhaa lamD baaher upasoon puDhe sarakalo va tichyaa baa~mls var chikaachaa phavaaraa uDavoo laagalo. tichee donhee bomDam chikaane barabaTalee va mee damoon tichyaa baajoolaa kosaLalo. anaghaa aamache he chodaNe baghoon chekaaLalee hotee va aapalee puchchee boTaamnee puchakaarat hotee. maajhyaa kesaamtoon haat phiravat chitraa mhaNaalee bagh kasaa aahe haa kheL. anaghaa kaaheech bolalee naahee. tiche DoLe aarakt jhaale hote. chitraane oLakhale ki anaghaalaa aamache jhavaNe pahilyaamuLe tichee puchcee chodoon havee hotee. chitraane aapalee boTa tichyaa phodeet ghaatalee va anaghaalaa sukh deU laagalee. donach miniTaat anaghaa aaha-aaha karat maamDyaa javaL gheU laagalee. shevaTee paay door karat tee shaamtapane DoLe miToon paDoon raaheelee.
malaa anaghaachyaa chuteeche paheele darshan jhaale. chitraachyaa maanaane tichee chutee lahaan hotee. kesahee kamee hote. daaNaa matra jaraa laamb va jaaDaa hotaa. tyaachyaavarach pahilaa halla karaayachaa ase mee Tharavale. anaghaachee kambarahee baareek hotee. tyaamaanaane tiche goLe moThe hote. chaamgale TaaIT hote va tichyaa Caateetoon mast baaher aale hote. tee aaDavee paDalee hotee paN te chaamgale ubhaaroon var aale hote. tapakeeree ramgaache bomDahee chitraachyaa maanaane ChoTee hotee. tee saDapaataL asalyaane maamDyaahee phaar javaLajavaL navhatyaa.
maajhaa dama parat aalyaavar chitraa haLooch baajoolaa jhaalee. aataa maajhyaa va anaghaachyaa madhe koNee navhate. tine saare bagheetale hote paN tee laajat hotee. mee saavakaashapaNe tilaa ghyaayachee garaj hotee. mee phakt maajhe oTh tichyaa oThaamvar Tekavale. haLooch jeebh aat sarakavalee. tichee tesT phresh hotee. mag mee maajhe tomD ughaDale. teenehee maajhaa kis reeTarn kelaa va jeebh maajhyaa tomDaat dilee. mee baraach veL tichee rasaaL jibh chokhat joto. mag mee maajhee boTam tichyaa puchcheevar Thevalee. tee shahaaralee. mee tichee puchchee kuraVaaLoo laagalo.
tichyaa puchcheevarachyaa maaphak kesaammadhe boTa phiravat mee tichyaa puchcheeche oTh vilag karoo laagalo. maajhee boTa ek kovaLyaa puchcheevar phirataanaa vegaLaach aanamda anubhavat hotee. anaghaa laajat hotee. paay javaL ghet hotee. chitraa mhaNaalee are suneel, tichyaa puchcheetalaa madh pee, malaa tar to phaar aavaDato. mee uThalo va anaghaachyaa paayaamkaDe aalo. maajhaa lvaDaa evhaanaa uThoo laagalaa hotaa. to maajhyaa paayaat lombat hotaa. mee tiche paay laamb kele va maajhe tomD maamDyaamMadhe ghaatale va tichee phodee humgoo laagalo. ek prakaarachaa kaamook vaas tithe yet hotaa. mee maajhyaa jibhene anaghaachaa daaNaa chaaLavoo laagalo. jibhene chaaTaayalaa suruvaat kelee.
maajhee chaaTaNe suru hote. khaalee lavaDaa uThalaa hotaa. chitraane to aapalyaa tomDaat ghetalaa hotaa va tee tyaalaa chokhat hotee. anaghaa aataa maamDyaa phaakavoon maajhe Doke aapalyaa phodeevar daabat hotee. tee aataa rila~mks hot hotee. chitraane aapale tomD baajoolaa kele va malaa mhaNaalee are suneel tujhe paay anaghaachyaa donhee baajoolaa kar va tilaapaN tujhe aaIsaphrooT chokhoo de. mee tase kele. maajhaa lavaDaa va tyaakhaalachyaa don goTyaa aataa anaghaachyaa chehe~ryaavar lombat hotyaa. chitraa tichyaakaDe vaLoon mhaNaalee, aga anaghaa he tomDaat gheUn bagh. asa mhaNat, chitraanech maajhaa lavaDaa dharoon anaghaachyaa tomDaat ghaatalaa. mee khaalee jhukat tichyaa tomDaat maajhaa lavaDaa poorNapaNe ghaatalaa. aataa aamache ’69′ suru jhaale.
chokhaNe ramgaat aalele hote. anaghaachyaa phodeetoon paaNyaachaa jharaach jaNoo suru jhaalaa hotaa. chitraane malaa uThavale. tichyaa haataat telaachee baaTalee hotee. maajhe tomD anaghaachyaa puchcheevaroon baajoolaa ghet tine tyaatale thoDe tel tichyaa phodeechyaa phaakalelyaa oThaamvar otale. mag aaMhaalaa mhaNaalee, are aataa jaraa baajoolaa sarakaa. mee kaay te samajalo. maajhyaa khaas laDhaaIchee hee tayaaree hotee. mee maajhaa lavaDaa anaghaachyaa tomDaatoon baaher kaaDhalaa va tichyaa paayaamkaDe sarakalo. chitraa anaghaalaa mhaNaalee kasa vaaTalam sunilacham aaIsaphrooT chokhaayalaa ? anaghaa mhaNaalee, Caan. chitraa mhaNaalee agam, khaalee puchcheet tar ajoon Caan vaaTate. gheNaar kaa ? mee maghaasheech ghetale mhaNoon, naaheetar mee aahe parat tayaar. anaghaa mhaNaalee chaalel. chitraane mag puDhe hot lavaDyaalaa chaamgale tel choLale. to aataa mast chamakat hotaa. mag malaa mhaNaalee aataa saavakaash kar re suneel. mee anaghaachyaa paayat aalo.
lavaDaa muTheet ghetalaa va alagad anaghaachyaa puchcheevar Thevalaa. tichyaa kamaLaachyaa paakaLyaa kholalyaa va bhumgaa haLooch aat kelaa. mag tichyaa donhee baajoolaa haat Tekale va saavakaash lamD aat reTalaa. teene aaha kele. mee thaambalo. parat thoDaa aat ghaatalaa. imch imch laDhavat mee aat jaat hoto. chitraachyaa suchanenusaar anaghaalaa traas na detaa kele tar aaMhaalaa ek naveen paarTanar miLaNaar hotaa. aat baaher karat akher eka ThikaNee maajhaa lavaDaa thaambalaa. mee chitraalaa khooN kelee.
chitraane puDhe sarakat aapalaa ek baa~ml anaghaachyaa tomDaat dilaa. anaghaa tyaalaa chokhoo laagalee. chitraa anaghaache goLe daaboo laagalee. anaghaachaa ek haat tine aapalyaa dusa~ryaa goLyaavar TheUn ghetalaa. anaghaache laxa jaraa door jaataach mee lavaDaa maage kelaa, va mag ekach reTaa det mee aat ghusalo. lavaDyaalaa ek lahaan kaL aalee. anaghaa ekadama ek asphooT kimchaaLalee va tine maamDyaa aakasalyaa. mee aat jaaoon thaambalo. chitraa tichyaakaDe pahaat samajaavaNeechyaa suraat mhaNaalee, aga he ekadaach hotam, aataa kaahee hoNaar naaHee. aataa too majaa ghe. bagh suneel kaay mast jhavato aapalyaalaa te. mag anaghaa thoDee saavaralyaavar mee maage puDhe hoU laagalo. chitraalaa jhavataanaa tichee puchchee jevhaDhee TaaIT hotee tyaahoon anaghaachee chaamgaleech TaaIT hotee.
malaa mast majaa yet hotee. anaghaahee aataa lavaDyaachyaa ghaasaNyaalaa saraavalee hotee. malaa javaL ghet teehee aataa chodaNyaatalaa aanamd gheU laagalee. aamache jhavaNe paahoon chitraahee aapalee puchee kuravaaLoo laagalee. mee ek haat laamb karat tichyaa phodeet boTam ghaatalee va tilaa ragaDoo laagalo. amgaakhaalee gheUn vargaatalyaa anaghaalaa lavaDyaane Thokat hoto tar baajoolaa aamachyaa chitraa ma~mDamalaa boTaamnee ragaDat hoto. ekeekaDe boTaane ragaDoon gheUn chitraa jhaDalee. anaghaanehee pahilyaa jhavaNyaache paaNee soDale.
anaghaa puchcheet paaNee soDoon shaamt jhaalee. meehee jhaDaayalaa aalo. maajhaa lavaDaa baaher upasalaa va anaghaachyaa tomDaakaDe aalo. chitraa mhaNaalee. aga anaghaa ghe tyaacham paaNee tomDaat. anaghaane maajhe paaNee gheNyaasaaThee tomD ughaDale. mee muTheet dharoon lavaDaa halavat tichyaa tomDaajavaL aalo. lamD aat ghaatalaa va tiche kes pakaDoon don chaar phaTake marale va tichyaa tomDaat jhaDalo. bharapoor cheek soDale. lavaDyaalaa laalasar laagale hote. anaghaache sil toDoon mee aat gelyaachaa to pareeNaama hotaa. jhaDalyaavar mee baajoolaa kalamDalo. Daavyaa haataat anaghaachaa va ujavyaa haataat chitraachaa ase ek ek goLe daabat mee shaamtapaNe pahooDalo.
laagopaaTh donadaa jhavalyaamuLe damoon maajhaa jaraa DoLaa laagalaa hotaa. kasalyaashaa aavaajane jaag aalee. pahaato tar chitraa va anaghaa mast paikee lesbiyan karat hotyaa. chitraa khaalee hotee. tichyaa tomDaavar aapalee puchchee phiTT basavat anaghaa hotee. anaghaache tomD chitraachyaa maamDyaat hote. tee tithalaa madh peet hotee. malaa jaagaa jhaalelaa paahoon chitraane maajhaa malool paDalelaa lamD muTheet ghetalaa va tyaalaa halavoo laagalee. lavaDyaat jaan yeU laagale va thoDyaach veLaat to poorNa taaTh jhaalaa.
lavaDaa taaTh jhaalyaavar mee UThoon basalo. tyaa dogheemnaa thaambavoon mhaNaalo hyaalaa moThaa kelaat, tyaalaa shaamt koN karaNaar, tashee chitraa mhaNaalee aaMhee doghee. me mhatale ekach veLes. tashee chitraa mhaNaalee ho. mag tyaa doghee agadee shejaaree aapalyaa maamDyaa phaakavoon jhopalyaa. malaa chitraa mhaNaalee ye. ghaal aat. mee tichyaa paayaat aalo va maajhe kaama suru kele. chitraa anaghaalaa boTaane garama Thevat hotee. thoDe phaTake maaralyaavar tee mhaNaalee aataa anaghaalaa laav. mee maajhaa lavaDaa baaher kaDhalaa va anaghaachyaa puchcheet ghaaloon tilaa chodoo laagalo. paN malaa hyaa kaaDh ghaal karaNyaat majaa navhatee. mag maajhyaach supeek Dokyaatoon ek kalpanaa aalee. mee anaghaalaa mhaTale, tu UTh va chitraachyaa var utaaNee jhop va tichyaa puchcheejavaL tujhee puchchee Thev. tine tase kelyaavar tyaa dogheemchyaa puchchyaa agadee javaL hotyaa. malaa phaar haalachaal na karataa phakt lavaDaa ekaatoon dusa~ryaa puchcheet karat aalaToon paalaToon dogheemnaa chodataa yeU laagalee. ikaDe chitraa khaaloon anaghaache goLe daabat hotee. kambar halavoon maajhyaa phaTakyaamnaa saath det hotee. chaamgale jhavoon hoI paryamt tyaa doghee jhaDalyaa. mag maajhee jhaDaayachee veL aalee. mee mhaTale aataa baghaa gammat. asa mhaNat mee maajhaa lamD baaher kaaDhalaa. tyaalaa haataane maage puDhe karat mee dogheemchyaa phodyaamvar chik uDavoo laagalo. dogheemche jhaaT maajhyaa chikaane chaamgale ole jhaale. mee puDhe jhukalo va anaghaachaa kis ghet tichyaa goLyaamnaa maajhaa lavaDaa pusalaa.
aaj ba~ryaach veLa pra~mkTeekal karat shikavaNee jhaalee ase chitraane mhaTalyaavar aaMhee sagaLe khoop hasalo. kase vaaTale mhaTalyaavar anaghaa laajalee. mag aaMhee gharee gelo. barech divas aaMache he kheL binabobhaaT suru hote. ekeeche pireD suru asale tar mee tichaa phes phaayar karat ase va dusareechaa bes. naaheetar dogheemchaa bes asaayachaach.
anaghaane chitraachyaa gharaachee ek killee gheUn Thevalee hotee. kadhee kadhee shikavaNeelaa gelyaavar chitraalaa yaayalaa usheer jhaalaa tar aaMhaalaa baaherach thaambaave laagat ase. mhaNoon chitraanech killee deUn Thevalee hotee. kadhee kadhee killeene daar ughaDoon aat basalyaavar malaa va anaghaalaa jhavaayachee hukkee yaayachee. kha~ryaa klaasapoorvee aamachee asheehee shikavaNee karaayacho.
chitraalaahee he maahet hote kaaraN ekadaa tee daar ughaDoon aat aalee tar mee anaghaachyaa maamDyaamMadhe hoto va maajhyaa lavaDyaane tilaa hepat hoto. chitraa aalelee pahilyaavar aaMhee nigaragaTTapaNe hasalo. teehee te paahoon saraL vivastra hoUnach aalee va aaMhaalaa jaa~m In jhaalee hotee.
mag eke divashee mee chitraachyaa gharee aalo. gharee anaghaa va chitraa aalelyaa navhatyaa. kaamavaalee shaaloo kaama karat hotee. mee sophyaavar basalo hoto. shaalooche kaama chaalale hote. mee madhech tichyaakaDe najar Taakalee tar tee maajhyaakaDech pahaat hotee asa malaa vaaTale. baraach veL jhaalaa taree chitraa vaa anaghaache naav navhate. mee jaraa asvastha jhaalo.
ikaDe shaalooche kaama chaloo hote. tine laadee pusaayalaa paaNyaachee baadale va phaDake aaNale. aapale saaDee parakar ardhe moDoon maamDyaamparyamt ghetale va laadee pusu laagalee. mee choroon tichyaakaDe pahaat hoto. tee palikaDachyaa daaraakaDoon pusat yet hotee. tee vaakoon pusat asalyaane tichee Caatee halat hotee va malaa tichyaa ghaLeeche darshan hot hote. chitraapexaahee hiche goLe moThe hote va mast Dulat hote. tichee najar var hot aahe ase vaaTale kee mee maajhee najar ugaach khiDakeet vaLalvat hoto.
shaloo madhech aapalyaa olyaa haataamnee kes maage karaNyaasaaThee haat var karaayachee. tevhaa tiche Tacc uRoj blaaujachyaa khaalachyaa paTTeetoon disat. tyaane mee phaarach asvastha jhaalo hoto. ajoonahee anaghaa va chitraachaa patta navhataa. maajhee asvasthataa shaaloochyaa laxaat aalee asaavee. tee laadee pusat maajhyaa baajoolaa sarakat hotee. aaNee achaanak malaa tichyaa muDapalelyaa saaDeetoon tichyaa guheche darshan jhaale. aat chaDDee navhatee. kesaamche jaaLe disat hote. tichyaa saawaLyaa varNaavar te kaaLe jhaaTe adheekach daaT vaaTat hote. mee bhayamkarach asvastha jhaalo. shaaloo mhaNaalee, saaheb baaImchee vaaT pahaataa kee anaghaachee. mee mhaTale toolaa kaay tyaache. tar tee mhaNaalee kaahee kaama hote kaa ? tee oThaamchyaa kopa~ryaamtoon hasate aahe asaa malaa bhaas jhaalaa.
mee jaraa gushshaatach mhaTale, ho aahe kaama. tulaa karataa yeIl kaa ? malaa vaaTale hee bayaa gapp basel. paN Ce jhaale vegaLech. uThoon ubhee rahaat tee mee basalelyaa sophyaajavaL aalee va mhaNaalee, mee bee baaIch aahe. hyaa saraL hallyaane mee jaraa chakeet jhaalo. tareehee teelaa mhaNaalo, mhaNaje kaay. tee laajat mhaNaalee, malaa pan he va he bee haay kee, asa mhaNat teene aapalee mast Caatee va bhokaakaDe ishaaraa kelaa. tumacham kaama lavakar karaayacha asel tar pahaa. he tar khulle aamamtraN hote.
paN mee chitraa va anaghaalaa jhavato he tilaa kase kaay kaLale he samajaNyaasaaThee mee tilaa mhaNaalo paN maajhe he kaama aahe he tulaa kase kaLale. tee ajoon puDhe sarakat mhaNaalee, ek divas mee kaamaalaa aale tavhaa daar vaajavalyaavar ughaDale nhaaI. mhanoon mee myaaDama nhaaIt vaaToon maajhyaa chaaveene aat aale. malaa baaImchyaa kholeetoon aavaaj aalaa. mee kaanosaa ghetalaa va daar haLooch loTale. tavaa tuMhee myaaDamalaa laagale hotaat va anaghaashee haataane kheLat hotaat. thoDaaveL te paahoon mee saTakale va nhaaneet jaaUn boTam ghaaloon aale. tavaach mhaTale, kaa saahebaamlaa laagale tar kaama karoon deU. malaa chaans ghyaavaa ase vaaTale, paN tevhaDhyaat chitraa vagaire aale tar mhaNoon mee vichaaraat paDalo.
maajhaa cheheraa paahoon shaaloo mhaNaalee myaaDama aaj chaar vaajalyaabigar yeNar nhaaIt, va anaghaa aaj yenaar nhaaI mhanoon phon aalaa vhataa. mhaNaje bayelaa aaj chaans aahe he kaLale hote. meehe puDhe jaayache Tharale. mee haat puDhe kele tashee shaaloo puDhe sarakalee. mee sophyaavar basalelaa asataanaach tichyaa kambarelaa viLakhaa ghaatalaa. tee tyaat saamaavalee. mee tiche kulle chivaLoo laagalo. tee maajhe Doke kuravaaLoo laagalee. mee tichyaa kambarechyaa va poTaachyaa ughaDyaa vaLyaamvaroon haat phiravoo laagalo tashee tee chaTake basalyaagat karoo laagalee. mee tilaa vichaaralyaavar laajat mhaNaalee, vhay jee laI garama haay.
mee tichee saaDee haLoohaLoo var karoo laagalo. khaalee haat ghaaloon donhee haataat basateel evaDhe donhee kulle dharoon chivaLale. jara haLoo kee aanee varoon varoonach karanaar vhay asam tee saraL mhaNaalee. mee tichee saaDee kaaDhoo laagalo. tee shaaloochyaa paayaat goLaa jhaalee. parakaraach naaDaa khechalaa va tohee khaalee paDalaa. maajhyaa chehe~ryaasamor tiche bhok hote. tichee puchchee phugeer hotee. aat laal oTh hote. var bharapoor daaT kuraLe jhaaTe hote. tithe ek ghaamaT asaa kaamook vaas hotaa. teene jhaaTe kadheech kaaDhale nasaavet. mee maajhaa amgaThaa tichyaa daaNyaavar daabalaa va tee maasoLeesaarakhee shahaaralee. tichee puchchee aattaach paar paaNaavalee hotee. mee mhaTale kaay ga jaamach olee aahes. tee hasoon mhaNaalee, tumachyaa saaThee saaheb. asa mhaNat teene saavaakash paNe maajhaa haat uchaloon aapalyaa Caateevar Thevalaa. tichaa ishaaraa samajoon mee tichyaa choLeelaa haat ghaatalaa. tee DoLe miToon ubhee hotee. mee tichyaa choLeechee baTaNa uDavalee. aat braa asaNyaachaa prashnach navhataa. tiche goLe maajhyaasamor jhuloo laagale. tyaavarache ek ek bomD kaajoochyaa bomDaasaarakhe taraaroon var aale hote.
mee saavakaash ek goLaa daabat dusa~ryaache bomD tomDaat ghetale. tee sitkaaralee. mee evhaanaa chaDDeet taaTh jhaalo hoto. to taaN maajhyaa lavaDyaalaa sahan hot navhataa. mee chuLabuLalo. shaaloone maajhyaa sharTaalaa haat ghaatalaa. aapalee Caatee soDavoon ghet tee khaalee guDhaGyaavar basalee va maajhee pa~mNTachee chen khechoo laagalee. mee uThalo tilaa te sope vhaave mhaNoon. teene maajhee pa~mNT va chaDDee khechoon Taakalee.
maajhaa taaTh lavaDaa dimaakhaat phaDakoo laagalaa. haa asaa moThaa myaa tyaadivashee baaInaa hepat hotaa tavaa paaheelaa vhataa asa mhaNat teene to khuTTaa tomDaat ghetalaa. tichyaavar aataa kaamaatooratechaa amMal purNapaNe chaDhalaa hotaa. tee aapale Doke var khaalee karat maajhaa lamD chokhat hotee. meehee tiche Doke pakaDoon tiche tomD jhavoo laagalo. tine lavaDaa soDalaa va tasheech maage jameeneevar lavamDalee. paay phaakavalen va mhaNaalee, yaa saaheb myaaDamalaa kelet tase joraat haaNaa.
mee tiche he vaakya aikoon paar peTalo. lapalap karaNaaraa lavaDaa haataat saavarat tichyaa paayaat basalo. tichyaa phodeevar ek Tok Thevale va donhee haat tichyaa gachch goLyaavar Thevoon shaa~mT maaralaa. eka phaTakyaat to poorna taaTh lavaDaa tichyaa puchcheene aat ghetalaa. teelaa chitraa va anaghaahoon jaast paaNe suTale hote. mee maage puDhe hoU laagalo. tee baDabaDoo laagalee. maajhaa navaraa melaa tavaapaasoon koNaalaa ghetalam nhaaI. pan tyaadivaShee tumachaa hatyaar lapoon paaheele va Tharavale kaa aapan hye ghyaayachech.
joraat jhavaa saaheb paar Thokoon kaaDhaa. tiche he shabd aikoon mee teelaa maajhe chitraane shikavalele saare kasab paNaalaa laavat peloo laagalo. teehee maajhee gaamD dharat maajhyaa phaTakyaamnaa phaTake deU laagalee. teenee aapale donhee paay javaL ghet jaNoo paayaamnee maajhyaa gaamDeelaa miThee maarale. tee aapalee Taach maajhyaa gaamDeechyaa bhokaavar daaboon dharat hotee. tyaane malaa ajoon chev yet hotaa. nava~ryaakaDoon jhavaayachaa anubhav asalyaane tee tarabej hotee. malaahee aanamd miLat hotaa. tee jhaDoo laagalelee malaa kaLalee. malaa mhaNaalee myaa jharalee par ajoon haaNaa. tumeebee poorna majaa ghyaa, par aat soDoo nakaa, poT aala tar laphaDam hoIl.
meehee saTaasaT aat baaher karoo laagalo. mee jhaDaayalaa aalo. tichyaa puchcheetoon baaher yet mee puDhe aalo va shaaloochyaa ghaamejalelyaa dudhaaL Caateevar aalo. tichyaa puShT dudhaaL goLyaamMadhe maajhaa lavaDaa Thevalaa. donheekaDoon goLe daaboon Thevale. mag tyaat lavaDaa aat baaher karoo laagalo. tichee maU maU puchcheech aahe ase samajoon maajhaa lavaDaa viry okoo laagalaa. mee chik UDavoo laagalo. chik UDavoon jhaalyaavar mee tichyaa baajoolaa kalamDalo. maajhyaa kaDe pahaat shaaloo hasoon mhaNaalee, saaheb malaabee tumache kaama yete navham. mee hasoon tilaa daad dilee. tine agadee sekseepaNe boTaamnee nipaToon aapalyaa Urojaamvarache maajhe chik pusun chaaTale. mee dama khaaUn lavaDaa dhuvaayalaa UThoo laagalo. tashee tee mhaNaalee kuThe jaataa, meech saaph karate. ase mhaNat teene puDhe jhukat maajhaa malool paN chikaT jhaalelaa lavaDaa tomDaat ghetalaa va tyaalaa chokhoo laagalee.
mee swastha paDalo hoto. lavaDaa saaph jhaalaa taree shaalooche chokhaNe chaalooch hote. maajhaa paThThyaa parat tichyaa tomDaat uThoo laagalaa. meehee chakeet jhaalo. maajhaa lavaDaa itakyaa lavakar parat kadheech taaTh jhaalelaa navhataa. shaalooche gaavaraan bharalele amga va olee gachch puchchee tyaalaa aavaDalee asaavee. shaaloo chokhat hotee. meehee tichyaa phodeet boT ghaaloo laagalo.
thoDyaaveLaane shaaloo maajhyaa boTaamvarach jhaDalee. mee khaaloon gaamD uchakavoon shaalooche tomD bephaamapaNe jhavat hoto. mee aataa jhaDaNaar hoto. paN aataa baaher kaaDhaayachee garaj navhatee. maajhaa paramochch bimdoo aalaa. va mee haataane shaalooche gacc goLe daabat choLat viryaachyaa pichakaa~ryaa shaaloochyaa tomDaat soDoo laagalo. shevaTachaa themb paDe paryamt shaaloone malaa chokhale.
aaj shaaloomuLe maajhyaa lavaDobaane laagopaaTh lavakaraat lavakar chik uDavaayachaa jaNoo rekaa~mrDach kelaa. mee tichaa ek goLaa daabat uThalo. aaMhee kapaDe kele va tee kaaMaalaa laagalee. aataa malaa madhoonach gaavachaa mevaahee khaayalaa miLaNaar hotaa. maatra he varakaD utpann mee chitraapaasoon Capavaayache Tharavale. thoDyaa veLaane chitraa aalee. shaaloohee kaamam poorNa karoon gelee. aaj teene jaasteecham kaama kelam hota.
paN ek divas laphaDe jhaale. aamache shikavaNee suru jhaalee kharee ham. paN thoDyaaveLaane nehameepramaaNe meech puDhaakaar ghet chitraalaa ghetalee. teelaa aaDave karat tichaa gaaUn var sarakat hotaa. maajhee jheep khechalee jaat hotee. madhech chitraa anaghaachaa goLaa dharat hotee. tevhaDhyaat bel vaajalee. anaghaache kapaDe ajoon tase neeT hote. tee mhaNaalee mee jaate va je koN aahe tyaalaa vaaTelaa laavoon yete. tee baaher gelee va mee parat chitraalaa kuravaaLoo laagalo. tichaa gaaUn kaaDhalaa va Caateeshee kheLaNe suru kele. tevhaDhyaal aamachyaavar jaNoo baa~mMbach paDalaa. aamachyaa vargaatalaa chetan naavaachaa ek poragaa anaghaache donhee haat va tomD pakaDat kholeet shirat hotaa. chitraane paTakan chaadar Caateevar ghetalee.
chetan tasaa disaayalaa chaamgalaa hotaa. hotaahee tasa chaamgalyaa gharaatalyaa. paN samgateene jaraa bighaDalaa hotaa. to gelyaavarShee hyaach vargaat naapaas jhaalaa hotaa. chitraakaDe paahaat mhaNaalaa, ma~mDama mee jaraa puDhaakaar ghetalaa tar malaa naahee mhaNaalaat, paN hyaa doghaamnaa maatr barobar gheUn karataa hoy. bolaa kaay karoo, malaa detaa, kaa karoo bobhaaTaa asam mhaNat to phonakaDe jaaU laagalaa. tyaane anaghaalaa soDale hote, teechee tar bhiteene gaaLaN uDaalee hotee. meehee saTapaTalo hoto.
chetan mhaNaalaa, taree malaa samshay hotaach, mhaNoon mee tumachyaa gharaachyaa aasapaas ghiraTyaa ghaalat ase. he doghe nehamee thoDyaa phaar pharakaane barobarach yet va jaat. maajhaa samshay baLaavalaa va mee ek divas tumachyaa khiDakee aaD lapoon baaheroon bagheetale. maajhaa amdaaj barobar Tharalaa. tuMhee doghe naagaDyaa hotaat. haa paN naagavaa jhaalaa va tuMhaa dogheemnaa aaLeepaaLeene jhavoo laagalaa. mag mee Tharavale kee aapaNahee hyaa kheLaat saameel vhaayache. dile tar Thik, naaheetar bavaal karaayachaa.
tyaane phon uchalalaa va parat nirvaaNeechyaa swaraat mhaNaalaa, bolaa kaay karoo. mee va anaghaa chitraakaDe baghoo laagalo. chetanachaa ekooN aavesh baghoon chitraa mhaNaalee, Thik aahe. te aikalyaavar meehee jaraa varamalo. anaghaalaahee kaay karaave te kaLenaa. chetanane phon Thevalaa va to chitraakaDe aalaa. saavakaash tyaane Tee-sharT var karaayalaa suruvaat kelee. maajhyaakaDe mishkilapaNe pahaat mhaNaalaa, aaj jaraa meech ma~mDamalaa gheto bara kaa ! ba~ryaach divasaamchee ichCaa aahe. anaghaakaDe boT karoon mhaNaalaa, tulaa hee aahech.
mee haLooch anaghaalaa ishaaraa kelaa va tilaa gheUn aat gelo. chetan aataa chitraalaa kaay va kase karaNaar he kaLaNe jaraa kaTheeNach hote. aaMhee doghe aatalyaa kholeet gelo va gapachoop basalo hoto. paach miniTaamnee chetanachee haak aikoo aalee. are ase aat kaay jaataa, donhee joDyaa ithech bhiDoo det. mee na aikalyaa saarakhe kele. don miniTaamnee chetanach aat aalaa. tyaachyaa amgaavar phakt chaDDee hotee. tyaachaa tamboo jhaalelaa spaShT kaLat hotaa. malaa va anaghaalaa to baaher gheUn gelaa. chitraa beDavar ‘sTaark nekeD’ paDalee hotee. chetan parat mhaNaalaa, kama aa~mn jaa~m In mee. va to saavakaash chitraalaa kis karoo laagalaa. tiche goLe daabat tyaache kaama suru jhaale hote. tyaane tiche paay door kele va saraL aat tomD ghaatale. tyaale he saare maaheet asaave. chitraalaa mast chaaToo laagalaa. teehee saavakaash tyaalaa baLee paDoo laagalee.
he paahoon meehee haLoohaLoo tayaar hoU laagalo. anaghaavar paN vaataavaRaNaachaa pareeNaama hot hotaa. akher mee anaghaachyaa oDhaNeelaa haat ghaatalaa. aamachehee kapaDe utarat gele. tovar tikaDe chetanane aapalee jaamgyaapaN pheDalee hotee. tyaachaa lavaDaa poorNa dimaakhaat Daulat hotaa. to chitraachyaa Caateevar basalaa. tyaachyaa kullyaamkhaalee chitraache goLe daabale gele hote. aapalaa lavaDaa chitraachyaa chehe~ryaavar to phiravat hotaa.
tilaahee te aavaDat asaave, kaaRaN tochyaa chehe~ryaavar thoDese smit disat hote. go~ryaa ramgaachaa chetan tabyeteene chaamgalaa hotaa. tyaachyaa amgaavar bharapoor kes hote. chitraachyaa go~ryaa amgaavar tyaachaa kesaaL deha vegaLaach disat hotaa. tyaachaa lavaDaa chaamgalaach laamb hotaa. tyaachee lavaDyaachee Topee phaarach moThee hotee. goTyaahee moThyaa hotyaa va chitraachyaa hanuvaTeevar lombat hotyaa.
mag tyaane tyaachaa taaTh lamD chitraachyaa tomDaat ghaatalaa va mhaNaalaa ghe, tyaalaa ajoon tayaar kar. chitraa tyaachyaa lavaDyaachee poorNa laambee tomDaat ghoLavoo laagalee. tyaachyaa aamDoLyaahee tee chaaTat hotee. to aapale haat maage karoon tichee phodee boTaamnee choLat hotaa. daaNaa boTaamnee churat hotaa. bahudhaa to aataa jhavaayalaa tayaar jhaalaa asaavaa. tyaane chitraachyaa tomDaatoon aapalaa lapalapataa lavaDaa baaher kaaDhalaa. meehee to paryamt anaghaalaa tayaar karoon khaalee gheNaar hoto. mee va anaghaa khaalee kaarpeTavar kheLat hoto. tethoon aaMhaalaa chetanachaa to laamb lavaDaa disat hotaa.
chetanane lavaDaa haataat dharalaa. chitraalaa paay phaakavaayalaa saamgoon to tichyaa madhe aalaa. tichyaa phodeevar lavaDaa TheUn to thaambalaa. mag tyaane saavakaash aapalaa puraa lavaDaa chitraachyaa phodeet ghaatalaa. tyaachaa to bhakkama lavaDaa aat ghetaanaa tichyaa phodeelaa chaamgalech taaNale gele. tiche sitkaar baaher aale. mag chetan mhaNaalaa, ma~mDama aat tumache paay maajhyaa khaamdyaavar Taakaa. asa mhaNat tyaane chitraache paay aapalyaa khaamdyaavar ghetale va to tilaa lilayaa chodoo laagalaa.
ikaDe meehee he paahoon te prayog anaghaavar kele. tiche paay maajhyaa khaamdyaavar gheUn jhavoo laagalyaavar malaa ek vegaLaach aanamda miLaalaa. maajhaa lavaDaa jast kholavar anaghaachyaa puchcheet jaat hotaa. tikaDe thoDaa veL chitraalaa jhavalyaavar chetanane aapalaa daamDoo baaher kaaDhalaa. chitraachyaa malaIne tyaachaa lavaDaa chamakat hotaa. lavaDaa baaher kaaDhalyaavar tyaane chitraalaa oNave vhaayalaa laavale. mag to tichyaa maage aalaa. mag tiche kulle phaakavat tyaane aapalaa lamD tichyaa puchceelaa maagoon laavalaa va ekach reTaa det to aat ghaatalaa.
baaIvar chaDhaayachaa haa prakaar malaa navinach hotaa. tyaache te saamDaasaarakhe chitraavar caDhaNe paahoon mee jhaDaayalaa aalo. maajhaa lavaDaa baaher kaaDhat mee anaghaalaa mhaTale ghe, ghe maajha virya ghe. asa mhaNat mee tichyaa tomDaat chik soDoo laagalo. chitraavar maagoon chaDhalyaavar chetanane tichee kambar dharalee va maagoon jor joraat hepoo laagalaa. chitraa jhaDoon jhaDoon thakalee va agadee raDakumDeelaa aalee. akher chetan jhaDaayalaa aalaa va tyaane aapalaa lavaDaa baaher upasalaa. lavaDaa haataane halavat tyaane aapale cheek gapaagap chitraachyaa paaTheevar va gaamDeechyaa phaTeevar soDale. haa hoo karat to tasaach tichyaa baajoolaa kosaLalaa. va khaaloon chitraachyaa chuchyaa chokhoo laagalaa. tyaache chikahee bharapoor hote. chitraalaa mhaNaalaa kaay, ma~mDama, bhakkama aahe ki naahee aapale hatyaar ?
chitraane maanenech ho mhaTale va teehee aaDavee jhaalee. tyaadivashee namtar chetanane anaghaalaa ekadaa ghetale. tilaa jhavoon jhaalyaavar mhaNaalaa heelaa tayaar karaayalaa paaheeje. ajoon bharalee naahee. aapaN ma~mDamalaa parat ekadaa gheNaar asa mhaNat tyaane thoDyaaveLaane parat taaTh hoUn chitraa ma~mDamalaa jhavale. paN chitraahee tasheech hotee. tyaalaa haar gelee naahee. parat tyaalaa aat ghetalaa va jhaDeparyamt Thokoon ghetale.
puDhe nakaLatach chetan aamachyaa shikavaNeechaa membar jhaalaa. parikshaa aalee va ‘pra~mkTeekals’ bamd jhaale. aaMhee tighehee kharekhure shikoo laagalo. pepars jhaale va aaMhee chitraa baaImbarobar jevaayachaa prograama karaayachaa Tharavalaa. gharoon raatrabhar rahaayachee paravaanagee kaaDhoon aalo. chitraa va anaghaa jevaN karat hotyaa. mee va chetan baaher Tee.vhee. pahaat hoto.
kaahee veLaane chetanachaa mooD aalaa. aaMhee kichan madhe gelo haLoohaLoo dogheemnaa maagoon haataaLaNe suru jhaale va akher mee anaghaalaa Daayaneemg Tebalaavar va chetanane chitraalaa oTyaavar chodaayalaa suruvaat kelee. dogheemche jhaDaNe jhaalyaavar chetan mhaNaalaa chal suneel aataa aapaN jaagaa badaloo. mag mee chitraalaa oTyaavar laagalo va chetan maajhyaa jaagee Daayaneemg Tebalaavar anaghaavar chaDhalaa. thoDaa veL Thokalyaavar ek ek karoon aaMhee aamache chik uDavale va shaamt jhaalo.
jevaNam jhaalee. aaMhee gappaa maarat basalo. akher baraach usheer jhaalyaavar beDaroomamadhe gelo. don divaaN shejaareeshejaaree joDoon ghetale. anaghaa va chitraa gaaUnamadhe chemj karoon aalyaa. tovar mee va chetanane lumgee chaDhavalee. aat kaaheech ghaatale navhate. chaughehee biCaanyaavar paDalo. parat gappa suru jhaalyaa.
kaahee veLaane anaghaane chetanachyaa lumgeelaa haat ghaatalaa. lumgeechee gaath soDoon tine tyaache keLe haataat ghetale va saavakaash tyaachee puDhachee kaataDee maage puDhe karoo laagalee. mag teene saavakaash tyaachaa supaaraa jibhene chaaLavalaa va tyaalaa tomDaat gheU laagalee. he paahoon maajhaa khuTTaa taaTharoo laagalaa va mee chitraachaa haat gheUn yaavar Thevalaa. chitraa ne maajhee lumgeevar kelee. mee aat poorNa naagaDaa hoto. khalee vaakat chitraache Doke maajhyaa lumgeet gaDap jhaale. doghaamche lavaDe baayakaamchyaa tomDaat gelyaavar mee va chetan usaLalo. aaMhee aamachyaa lumgyaa va sharT kaaDhoon Taakale.
dogheemche chokhaNe chaaTaNe chaaloo hote. aaMhee tyaatoon bareech khaTapaT karat dogheemche kapaDehee kaaDhoon Taakale. aataa palamgaamvar chaar naagaDe deha hote. tyaat don maajalelyaa taroonee hotyaa va don taaTh Thoke hote. chetanachyaa Dokyaatoon supeek kalpanaa aalee. to mhaNaalaa, jo pahilaa Thokaayalaa tayaar hoIl to tyaalaa havyaa asaNaa~ryaa bhokaat ghaalel. jee pahilee jhavalee jaaIL tee dusa~ryaa mulaachaa lavaDaa tomDaat gheIl va to rahileleechee puchchee chaaToon deIl.
ase Tharalyaavar phoraple ramgaat aalaa hotaa. kholeet sitkaar va usaase bharoon raahile hote. mee chaamgalaach tayaar jhaalo hoto va malaa rajavenaase jhaale. mee chitraachyaa tomDaatoon lavaDaa kaaDhalaa va tilaa oNavee vhaayalaa saamgeetale. chetan laavat ase tasaa mee chitraavar maagoon chaDhalo. tine khaalee haat ghaalat maajhyaa lavaDyaalaa jaagaa daakhavalee. mag mee paar goTyaamparyamt aat gelo. mag tilaa hepaayalaa laagalyaavar chetan aapalaa lavaDaa anaghaachyaa tomDaatoon baaher kaaDhoo laagalaa. aataa tyaalaahee bhokaachee garaj hotee.
puDhe sarakat tyaane chitraache Doke dharale. tinehee TharalyaapramaaNe chetanachaa lavaDaa aapalyaa tomDaat ghetalaa. maagoon maajhaa lamD tee ghet hotee va tiche tomD chetan hepat hotaa. anaghaahee puchcheet boTa ghaaloon daaNaa kuaskarat hotee. chetaanae tila puDhe bolaavale va tichyaa maamDyaa phaakavalyaa. aapale tomD tichyaa puchchevar laavat tyaane tilaa chokhaayalaa suruvaat kelee.
maajhe majaboot dhakke chitraalaa maagoon basat hote. tee swatahlaa saavarat chetanachaa lamD tomDaat ghet hotee. chetanahee bebhaan hoUn anaghaachee puchchee chaaTat hotaa. baraach veL ashee jhavaNaaree aagagaaDee chaaloo hotee. akher anaghaane chetanachaa cheheraa olaa karat jhaDalee. tiche paaNee piUn chetanahee purepoor taapalaa va chitraachyaa tomDaat paaNee soDoo laagalaa.
tyaane tar tiche Doke poorNa jhaDeparyamt aapalyaa maamDyaamtach dharoon Thevale. saare viry tichyaa tomDaat soDeparyamt to tilaa soDech naa. mag meehee maagoon chitraachee phodee olee karoo laagalo. maajhaa chika suTalyaavar chitraa aapalee phodee var karoon paDalee va anaghalaa mhaNaalee. aataa he chaaT bara. anaghaane Caan chaaToon maajhe chitraachyaa maamDyaamvar oghaLalele viry saaph karoon Taakale.
raatree namtar ajoon don teen raaUmD jhaale. mag aaMhee jhopee gelo. ashaa ritine aamachee senD aa~mph paarTee jhaalee va dusa~ryaa divashee aaMhee aapaapalyaa gharee gelo. aataa kwacheetach bheTee hotaat. tyaahee chitraachyaa ghareech. jamale tar aaMhee Thokato. naaheetar nidaan chaaToon taree samadhaan karato.
samaapt.

By shreekamdev

Looking for real sex? Meet someone tonight!

Chitraa Chitre (marathi sex stories)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top