Home / Indian Font Stories / Chavat Mulagaa (Marathi Sex Story)

Chavat Mulagaa (Marathi Sex Story)

sarvaprathama maajhee oLakh karoon dete. mee smitaa. vayaane pasteesachyaa aasapaas asale tareehee maajhee phigar menTen asalyaane mee tevhaDhee vaaTat naahee. maajhe patee selsalaa asalyaane ba-yaach veLaa aaUTaDoaralaa asataat. tyaamchaa ‘sahavaas’ kameech miLato. aaNee to praaNeehee tasaa araseekach aahe. maajhee ek maitriN aahe. UShaa naavaachee. bichareechaa navaraa akaaleech gelaa va tee samsaarasukhaalaa paarakhee jhaalee. aamache ‘he’ baaheragaavee gele ki tee maajhyaakaDe kimvaa mee tichyaakaDe sobateelaa jaato. asech sobateelaa jaataa jaataa aamachyaat sambamdh nirmaaN jhaale. aho, tase mhaNaje lesbiyan. aaMhee ba-yaach veLaa raatree eKaadee ka~mseT laavato jyaat don baayakaa prema karataat va tyaapramaaNe pahaat pahaat aaMhee ekamekeemnaa troopta karato.
UShaa madhe jaraa puruShee elimemT aahe.

tilaa puchchee chaaTaayalaa aavaDate paN chaaToon ghyaayalaa tee phaarashee tayaar nasate. paN tech DilDone kheLaayache asel tar tee to chaTakan kambarelaa baamdhate wa malaa amgaakhaalee gheUn jhavoo laagate. tichyaakaDe teen-chaar DilDo aahet. tee hosTelavar va paradeshaat raahoon aalyaane tilaa tashee dukaane maaheet aahet. DilDo paN vegavegaLyaa aakaaraache aahet. jaaD, laamb, moThyaa supaareechaa, thoDaasaa baak asalelaa. ek tar Dabal DilDo aahe. tee tyaachaa ek lavaDaa aapalyaa phodeet ghaalate va mag paTTaa kambarelaa baamdhoon dusaraa lamDaane malaa jhavate. to DilDo aaMhaa jaast aavaDato kaaraN dogheemnaa ekach veLes jhavaayache va jhavoon ghyaayache samaadhaan miLate.
ekadaa aaMhee ek ka~mseT pahaat hoto. naav hote ‘lavar baa~my’. tyaatalaa pahilaa lesbiyan bhaag jhaalyaavar dusa-yaa bhaagaat tyaa don baayakaa ek kovaLyaa vayaachaa mulagaa shodhataat. tyaalaa shixaN det tyaachyaakaDoon chodoon ghetaat. puDhe to tyaamnaa bhaaree paDel asaa jhavaaDaa hoto ashee goShT hotee. aamachee 69 karoon puchchee chaaTaNe vagaire jhaalyaavar mee aapaNahee asaach ekhaadaa mulagaa shodhalaa tar ? asaa vichaar UShaapuDhe maamDalaa. tilaahee to aavaDalaa. tashaa aaMhee doghee kaahee homosekshual navhato. aamache navare aaMhaalaa vyavastheet jhavataat (uShaachaa gelaa te vegaLe). paN kaamechCaa maaraayachee naahee mhaNoon aaMhee ekamekeemnaa trupta karat asoo.
aataa prashna paDalaa kee asaa mulagaa shodhaayachaa koN ? to kaahee kuThe baDabaDalaa tar laphaDe hoU shakat hote. tyaachyaa barobar chaaLe karaayalaa prashn navhataa, kaaraN aamachaa bamgalaa hotaa va men roD paasoon tasaa laamb hotaa. mulagaa shodhaayachee jabaabadaaree UShaane maajhyaavar Taakalee. tyaa divashee mee UShaakaDoon DilDone jhavoon ghetalyaavar tee gelee va mee hyaa vichaaraatach hote. raatree usheeraa maajhyaa Dokyaat ekadama ek mulagaa aalaa. Vijay. vijoo aamachyaa gharee vartaMaanapatra Taakat ase. tyaachyaa vaDilaamche utpanna kamee asalyaane to he kaama karat ase. tyaache ghar gaavaachyaa junyaa vasteet chaaLeet hote.
maajhaa DoLaa kevhaa laagale te malaa kaLalech naahee. sakaaLee UThale va lagech vijayalaa kasaa gaTavaayachaa tyaachaa vichaar kelaa. mee lo kaTachyaa sleevhales gaaoon madhe chemj kele va tyaachee vaaT pahaat basale. tyaachaa yeNyaachaa rastaa aamachyaa haa~ml madhoon disato. mee ek phool gheUn pepar ghyaayalaa gele. to aalyaavar phool haataatoon paDalyaasaarakhe kele va vaakoon te uchalale. uchalataanaa maajhe puShTa stan vijoolaa disateel ashee kaaLajee ghetalee. mag donhee haat var karoon maajhyaa bagalaa va tyaachyaabaajoone Caateechee golaaI vijoochyaa najaret yeIl ashaa riteene te phool Dokyaat ghaatale.
vijooche DoLe visphaaralele mee bagheetale. chalaa chaamgalee goShTa hotee. mee tyaachyaa najarelaa najar det mhaTale, tujhe sagaLe pepar Taakoon jhaale kee maajhyaa gharee parat ye, kaahee kaama aahe. kaay kaama aahe kaakoo, ase to mhaTalyaavar mee mhaNaale are ye tar kharaa mag saamgate. vijoo gelaa va thoDyaa veLaane peparachee laaIn sampavoon aalaa.
mee tyaalaa mhaTale are malaa gharakaamaat aaj jaraa saamaan uchalaayache aahe too malaa madat karoo shakasheel kaa ? ase mhaNataanaa mee tyaachyaa samor kaamook haalachaalee karat hote. maajhe baa~ml, kaakhaa, poTa-yaa tyaalaa disateel ashaa maajhyaa haalachaalee hotyaa. vijoochyaa tomDaalaa paaNee suTalele malaa kaLale paN to ghaabarat asaavaa. tareehee mee vaakalyaavar tyaachee najar maajhyaa Caateechyaa ghaLeet gelee. mee tyaachyaakaDe rokhoon pahaat mhaTale, kaay pahatos re ? tyaavar to chapaapoon mhaNaalaa kaahee naahee kaakoo. saa~mree. maasaa gaLaalaa laagalaa aahe he mee chaaNaaxapaNe jaaNale va maajhe jaaLe ghaTT karaayalaa suruvaat kelee.
mee hasoon mhaNaale are too kadhee ughaDee baaI paaheelee aahes kaa ? to chaacharat ho mhaNaalaa. koN hyaa maajhyaa prashnaavar to mhaNaalaa maajhee vahinee. too kaay kaay paahiles vichaaralyaavar to jara asvastha va khajeel jhaalaa. mee tyaalaa mhaTale tulaa jar te saare pahaayalaa miLaale tar tulaa aavaDel naa ? tashee to mhaNaalaa ho. tashee mee maajhyaa gaaUnachee varachee don baTaNe ughaDalee va tyaalaa vichaarale kase aahe ? tulaa he aavaDale naa ? mag ajoon baghaayache kaa ?
“kharam saamgoo kaakoo, malaa tulaa purNa naagaDam baghaayacha aahe” himmat karoon vijay mhaNaalaa. aaMhee doghehee sophyaavar shejaareech basalo hoto. mee vijoolaa miTheet ghetale va tyaachaa kis ghetalaa. are mag bagh naa mee mhaNaale. aataa maajhyaa DoLyaat pahaat vijoo mhaNaalaa, “kaakoo aaj mee tulaa masta paikee gheNaar aahe”
haa hallaa malaa jaraa anapexit hotaa. “arechyaa mhaNaje too paTaaIt disatos hyaa kheLaat !” mee tyaalaa mhaTale, “koThe shikalaas re he saare ?” tashee to mhaNaalaa, “ghareech. maajhyaa moThyaa vahineelaa mee nehamee jhavato. tine malaa ek ek dhaDe dile aahet. daadaachaa lavaDaa tilaa kamee paDato mhaNoon daadaa va gharache baaher gele kee tee malaa chaDhaayalaa bolavaayachee. aataa meech saare gharaatoon gele kee maajhaa lavaDaa halavat jaato va tilaa chodaayalaa laagato. bagh kaakoo mee tulaa paN kashee hepato te.” ase he vijooche shivaRaaL bolaNe aikoon mee chakeet jhaale toch vijoone maajhaa ek uroj kapaDyaavaroonach daabalaa va maajhaa gaaUn javaLapaas phaaDatach khechoon Taakalaa. malaa mhaNaalaa ekadaa baaIne malaa jaagavale kee tine paTakan kapaDe kaaDhale paahijet. ase mhaNat to aapale kapaDe kaaDhoo laagalaa. he aikoon mee gapachoop maajhee braa va chaDDee kaaDhalee. tyaachyaa amgaavar nusatee amDarapa~mT raaheelee tevhaa tyaachaa tamboo baghoon mee chakeet jhaale. kevaDhaa hotaa to.
mee tyaalaa mhaTale, chal beDaroomamadhe jaavoo. tase tyaane malaa pharmaavale, naahee, kaakoo ithech khaalee basoon maajhee chaDDee kaaDha. to aataa kaay karaNaar hyaachaa malaa amdaaj aalaa. chaDDee khechataach tyaachaa jaD jhaalelaa va ardhavaT uThalelaa lavaDaa maajhyaa chehe-yaa samor lombalaa. tyaane ekaa haataane maajhe kes dharale va dus-yaa haataane lavaDyaachee supaaree maajhyaa oThaamvar laavalee. lavaDaa tasaach pakaDoon tyaane to maajhyaa tomDaat kombalaa. donhee haataamnee maajhe kes dharoon to malaa tithech haa~mlaMadhech tomDaat jhavoo laagalaa. tyaachyaa lavaDyaalaa va goTyaamnaa ghaamaT puruShee vaas hotaa. to naakaat aalyaavar khaalee maajhyaa mainechyaa tomDaalaa paaNee suTale hote.
mee chakeet jhaale. malaa havaa hotaa ek kovaLaa va anaaDee kheLaaDoo. haa tar nighaalaa pakka banel va kasalelaa. paN hyaa vichaaraane malaa chev aalaa. mee paN tyaachaa lavaDaa tomDaat ghoLavoo laagale. haataamnee tyaachyaa aamDoLyaa choLalyaa. tyaache kulle daabale. tyaachaa lavaDaa maajhyaa tomDaat poorNa UThalaa hotaa. aataa to phaarach joraat maajhe tomD haapasoo laagalaa. to maajhyaakaDe pahaat malaa jhavat hota. mee ek haat khaalee maajhyaa puchcheet ghaatalaa va swata:laa boTaamnee chodoo laagale. he paahoon tyaachaa jor vaaDhalaa va to saarakhe maajhe kes pakaDoo laagalaa. malaa samajale ki vijoo aataa jhaDaNaar aahe. mee maajhyaa haataamnee tyaachyaa goTyaa parat choLoo laagale. maajhyaa muTheet goTyaa asataanaa achaanak tyaachyaa lavaDyaachee shir uDoo laagalee va maajhyaa tomDaat gapaagap ghaTT virya paDoo laagale. saare virya paDeparyamta vijoone maajhe Doke dharoon Thevale hote. virya sampalyaavar tyaane aapalaa lamD baaher kaaDhalaa va maajhyaa gaalaamnaa va maanelaa pusalaa.
hyaa pahilyaach mukhamaithunane mee damale hote. malaa paahoon hasat hasat vijoo mhaNaalaa, kaakoo ag maajhyaa vahineelaa mee daadaa naaITalaa gelaa ki ekaa raatreet chaar-chaaradaa jhavato. aattaa tar tulaa ekadaach aaNee te paN tomDaat jhavale aahe. ajoon tujhee hee kesaaL puchchee, he dudhaaL stan tar baakeech aahe. tulaa mee kheLaayalaa havaa hoto naa. aataa mee maajhe man bhareparyamta tulaa khaalee gheoon jhavaNaar.
mee hasale va tyaalaa gheoon beDaroomamadhe jaavoon palamgaavar paDale. tyaalaa mhaTale are evhaDhee ghaaI kaa kelees. tar to mhaNaalaa, kaakoo jevhaa paasoon mee tujhyaa kaDe pepar Taakaayalaa laagalo tevhaapaasoon malaa tulaa chodaayachee ichCaa hotee. aaj chaans aalyaavar lavaDaa evaDhaa phaNaphaNalaa kee kevhaa ekadaa tulaa hepato ase jhaale. paN maajhee vahinee saamgate kee ‘puruShaamnee baaIlaa jhavataanaa ghaaI karoo naahee. mhaNoon mee ghaaIghaaIt tujhyaa tomDaat ghusavalaa.’
mee tyaalaa mhaTale, ‘kaa re tumache ghar tar chaaLeet aahe. mag tulaa lokaamchyaa nakaLat vahineelaa kase jhavataa yete?
tase to mhaNaalaa, ‘kaakoo ag mee va vahinee kaahee veDe nahee. aamache ghar chaaLeechyaa eka Tokaalaa aahe. te don bi-haaDaamche miLoon aahe. shevaTachyaa gharalaa jaayachaa rastaa aadheechyaa gharaatoon jaato. tyaamuLe gharaat koN aahe va kaay chaalale aahe he baaheroon kaLat naahee. mee nusate vahineelaach naahee tar tichyaa bahiNeelaa, tichyaa chaaLitalyaa don maitriNeemnaa nehameech laavato. ek don veLelaa tar vahinee va tichee ekhaadee maitreeN ase grup madhe paN jhavalo aahe. vahineechyaa madateene mee maajhyaa maavas baheeNeelaa paN jhavalo aahe.’ pahilyaamdaa vahineelaa kitee moThaa jhaalyaavar jhavalaas ase vichaaralyaavar vijoo mhaNaalaa soLaa varShaamchaa asataanaa. vahineelaa maajhaa laamb lavaDaa phaar aavaDato. tee pakkee tujhyaasaarakhee jhavaaDee aahe. tee malaa jhavoo dyaayachyaa aadhee lavaDyaalaa kasaletaree tel laavate va mag puchcheet ghete. tyaane maajhaa lavaDaa asaa laamb va jaaD jhaalaa aahe. vahineelaa lavaDyaavar va baajoolaa jhaaTe ugavalele aavaDat naheet mhaNoon tee malaa saaph karaayalaa laavate.’
tyaache mhaNaNe khare hote. tyaachaa lavaDaa chaamgalaach laamb hotaa. thoDaasaa baak paN tyaalaa hotaa. tyaachee supaaree khupach jaaD hotee. lavaDyaavar bilakool jhaaTe navhate. tyaachyaa moThyaa kaaLyaa goTyaa khaalee lombat hotyaa. hyaach lavaDyaane maajhee va UShaachee puchchee to aaj maaraNaar hotaa. hyaach kaaLyaa goTyaamMadhale virya to aaMachyaa puchchyaamMadhe bharaNaar hotaa. mee tyaalaa vichaarale chaHaa gheNaar kaa. to ho mhaNaalyaavar mee kichanamadhe jaNyaasaaThee pa~mnTee ghaalaayalaa laagale. tar to mhaNaalaa kaakoo aapaNach aahot tar naagaDeech jaa naa. mee hasale va ho mhaNaale. paN tyaalaa mhaNaale are kaakoo-kaakoo karatos va jhavatos kaay ? tyaapexaa malaa naavaanech haak maar – smitaa. mee naagaDeech kichanamadhe gele chahaa karoo laagale. chahaa karataa karataa vichaar karoo laagale. maajhee va UShaachee aaIDiyaa hotee, ekhaadaa kovaLaa va anaaDee mulagaa heroon tyaalaa dhaDe det jhavoon ghyaayachee paN haa tar pakka muralelaa va chodoo hotaa. ba-yaach poree tyaane aamgaakhaalee ghetalyaa hotyaa va jhavaayache saare prakaar tyaalaa avagat hote. UShaachee puchchee barech divas lavaDyaalaa aasusalelee hotee. tichee saaree kamDoo haa nakkeech jiravel asaa malaa vishvaas hotaa. asaa vichaar karataa karataa achaanak maajhyaa maage kullYaamnaa kaaheetaree laagale. maage bagheetale tar vijoo aapalaa uThalelaa bhakkaM lavaDaa haataat dharoon hotaa.
kaaheehee na bolataa to khaalee guDhaGyaavar basalaa va maajhyaa puShTa maamDyaa baajoolaa karat tyaache tomD maajhyaa puchcheevar aale. lagech tyaachee jeebh majhyaa daaNyaavar aalee. to daaNaa va puchcheechaa aatalaa bhaag churapoo laagalaa. tyaachaa ek haat tyaachaa lavaDaa kuravaaLat hota va dus-yaa haataane to maajhyaa gaamDeeshee kheLoo laagalaa. kulle daabat, gaamDeechyaa bhokaalaa phimgareemg karat swaaree maajhee chutee chokhat hotee. aataa to aapalaa poorNa tanalelaa lavaDaa maajhyaa poTa-yaamvar ghaasoo laagalaa. kaay kheLat hotaa to. mee maajhee gaamD halavoon tyaache tomD puchcheevar ajoon-ajoon ghet hote.
to aataa churapat uThoon ubhaa raahoo laagalaa. tyaache churapaNe aataa poTaamvar, stanaamvar aale. tomD baajoolaa karoon to mhaNaalaa kaakoo, saa~mree, smitaa, tu vahineepexaa moThee asalees taree tujhee baa~mDee sumdar Thevalee aahes. tujhe poT paataL aahe ubhyaane jhavataanaa bilakool madhe yeNaar naahee. baa~mlahee kaDak aahet. mee hasoon tyaalaa mhaNaale are mee phigar kaa~mnshas aahe. Ugaach naahee too malaa paahilyaapaasoon malaa jhavaayachee icCaa TheUn aahes. to hasalaa va mhaNaalaa smitaa too aataa oTyaavar bas. mee mhaTale kaay vichaar aahe. to mhaNaalaa aataa tulaa mee Ubhaa raahoon jhavaNaar aahe. mee oTyaachyaa kaDevar paay phaakoon basale. viju aapalaa laamb lavaDaa halavat paayaamMadhe aalaa. tyaane maajhe paay uchaloon aapalyaa kambarebhovatee ghetale va lavaDyaachee supaaree maajhyaa puchcheelaa Tekavalee. mee shwaas rokhoon hote. jase tyaane malaa tomDaat kachaakach jhavale tase haa puchchee jhavaNaar ase malaa vaaTat hote. tyaane aapale haat maajhyaa gaamDeekhaalee aaNale. donhee haataat maajhaa ek-ek kullaa pakaDalaa va ekasaarakhaa jor laavat tyaane aapalaa lavaDaa maajhyaa puchcheet reTalaa. tyaachyaa goTyaa maajhyaa puchceechyaa oThaamnaa laageparyamt to aat gelaa. mag tyaane saavakaash lamD maage oDhalaa. agadee supaaree thoDee diseparyamt tyaane lavaDaa baaher kaaDhalaa. parat tyaane aat, mag baaher ase chaaloo kele. maajhee puchchee chaamgaleech taaNalee jaavoo laagalee. asaa lavaDaa ekaa raatree chaar-chaar veLaa gheNaaree tyaachee vahinee phaarach jhavaaDee asaNaar ashee maajhee khaatree paTalee.
ikaDe vijooche jhavaNe chaalooch hote. to malaa sagaLeekaDe kis karat hotaa. stanaamchee bomDe chokhoon tyaane chaamgaleech moThee kelee hotee. churapoon tee laal jhaalee hotee. madhe madhe to aaMachyaa madhe haat ghaaloon maajhaa daaNaa ghaasat hotaa. mee jhaDoo laagale. vijoo jhavatach hotaa. ashee mee don-teenadaa jhaDale. aataa vijoochaa spiD vaaDhalaa hotaa. paN to ghaaIt navhataa. tyaachyaa lavaDyaache phaTake gheoon mee damale. tyaalaa mhaNaale vijoo aataa lavakar paaNee soD re. tashee to mhaNaalaa tevhaDhe soDoon bol. maajhe purNa samaadhaan hoIl tevhaach mee tulaa paaNee deNaar va thaambaNaar. malaa tyaache jhavaNe aavaDat hote paN traasahee hot hotaa. vijoo aataa chaamgalaach joraat kambar halavat hotaa. humkaarat paN hotaa. aataa tyaane malaa poorNa miThee maaralee va to maajhee puchchee majaboot Thokoo laagalaa. achaanak to haa-hoo karoo laagalaa. tyaachyaa kapaLaavar ghaama aalaa va to maajhyaavar kosaLalaa. maajhyaa puchcheet tyaachyaa chikaachee jaNoo dhaar paDalee hotee. to tasaach maajhyaavar hotaa. tyaachaa lavaDaa aataa lahaan hoU laagalaa va tyaabarobar tyaache cheek va maajhe paaNee maajhyaa maamDyaamvar va kichanachyaa oTyaavar oGaLale.
mee tyaachaa kis ghetalaa va tyaalaa mhaNaale chal parat beDarooM madhe jaavoo. tethe gelyaavar tyaalaa mhaNaale jar tulaa maajhyaasaarakheech ajoon ek baaI jee tujhyaahoon moThee aahe, ashee kheLaayalaa miLaalee tar aavaDel kaa ? tar to mhaNaalaa lahaan kaay aaNee moThee kaay, jhavaayalaa miLel tee koNateehee chaalel. mag mee tyaalaa neeT samajaavale kee maajhee UShaa naavaachee ek maitriN aaj dupaaree yeNaar aahe. tashaa aaMhee baayakaach naagaDyaa hoUn kheLato paN too jar aamachyaat saameel jhaalaas tar aaMhaalaa aavaDel. to tayaar jhaalaa paN ekaa aTeevar. to mhaNaalaa jashee too malaa hava tase jhavoo detes tasech tujhyaa maitriNeene paN dile paahije. mee ho mhaNaale kaaraN UShaa tyaasaaTheech tar yeNaar hotee.
aaMhee mag ek pla~mn kelaa. daar vaajale kee to palamgaakhaalee lapaNaar hotaa. mee va UShaa ramgaat aalo kee to saraL naagaDaach baaher yeNaar hotaa. puDhe jase tyaalaa vaaTel tase to karaNaar ase Tharale. TharalyaapramaaNe dupaaree UShaa aalee. aaMhee saraL beDaroomaMadhe gelo. beDaroomachyaa aarashaat pahaat naagaDe hoNe va mag tyaasamor palamgaavar lesbiyan kheL kheLaNe UShaalaa pasamt hote. aamache kiseemg suru jhaale. haLoo haLoo kapaDyaamchee utarat jhaalee. palamgaakhaaloon vijoo saare pahaat hotaa. tyaachaa lavaDaa kasaa taaTh hot asel tyaache chitra maajhyaa DoLyaampuDhe aale. UShaa garaM hot hotee. tine haLuch parsamadhoon ek goShT kaaDhalee. to ek navaa DilDo hotaa. UShaakaDe DilDo hote. paN haa mee paahilaa navhataa.
UShaa to malaa daakhavoo laagalee. tyaalaa lavaDyaapramaaNe kuravaaLoo laagalee. mee bagheetale tar tyaalaa don goTyaa lombat hotyaa. UShaa hasalee va mhaNaalee, smitaa, agam hyaat paaNee bharale aahe. jevhaa aapalyaalaa jhaDalyaasaarakhe vaaTel tevhaa hyaa goTyaa daabaayachyaa kee tyaatoon puchcheet thoDe-thoDe paaNee joraat uDate. jase kaahee viryach. aaj mee DilDo laavoon tujhyaavar chaDhaNaar va tulaa jhavaNaar. mag too jhaDalees kee he maajhe ‘viry’ tulaa deNaar. ase mhaNat tine to DilDo kambarelaa baamdhalaa. to uThalelaa khoTaa lamD puDhe karat tee puruShaapramaaNe maajhyaashee kheLoo laagalee. meehee kheLat kheLat tilaa chaaToo chokhoo laagale. UShaa aapale uroj maajhyaa Caateevar daabat hotee. tichaa to DilDo maajhyaa maamDyaamvar phirat hotaa. maajhee bomDa tee chokhoo laagalee. haataane tee maajhe mamme daabat hotee. tomDaat tomD ghaaloon tee maajhe kis ghet hotee. tiche kis khaalee khaalee gele.
teene malaa upaDe kele. teeche haat maan paaTh ase phirat phirat khaalee DhumgaNaapaashee aale. teene aapalyaa madhalyaa boTaane maajhyaa gaamDeechyaa bhokaalaa kuravaaLaayalaa suruvaat kelee. maajhyaa puchcheelaa tyaamuLe paaNee suTu laagale. teene ajoon ek boT majhyaa puchcheet ghaatale va maajhyaa donhee bhokaamshee kheLoo laagalee. mag tee maajhyaavar sarakoo laagalee. DilDo majhyaa paayaamchyaa madhe malaa jaaNavoo laagalaa. tyaachaa supaaraa majhyaa phodeechyaa daaraavar Tochoo laagalaa. saavakaash UShaane aapalaa DilDo maajhyaa chuteet praveshalaa. teene khaalee haat ghaaloon maajhee Caatee pakaDalee va tee saavakaash malaa jhavoo laagalee. ase jhavat asataanaa UShaa ekhaadyaa puruShaapraMaaNe vaagate. tasech tee aataa karat hotee. mee tichyaa chuteelaa haat laavalaa tar teene to door kelaa. jhavataa jhavataa tee thaambalee va teene DilDo baaher kaaDhalaa. malaa utaaNe vhaayalaa saamgitale va parat teene maajhee puchchee phaakavalee va tyaat DilDo ghaatalaa. mag tee kambar halavat malaa jhavoo laagalee. mee paN chekaaLale va kaNhoo laagale.
aaMhee ramgaat asataanaa palamgaakhaaloon vijoo baaher aalaa. tyaachaa lavaDaa majaboot taaTh jhaalaa hotaa. supaaree laal-kaaLee jhaalee hotee. tyaachyaa bhokaalaa thoDese paaNeehee suTale hote. to disalyaavar UShaa chapaapalee va malaa jhavaayachee thaambalee. mee teelaa mhaTale aga ghaabaroo nakos. Haa vijay. maajhyaakaDe sakaaLee pepar Taakato. mee tyaalaa aapale TharalyaapramaaNe heralaa. paN aga haa navashikaa naahee baram kaa. pakkaa muralelaa va jhavaaDaa aahe. tyaane malaa sakaaLapaasoon donadaa jhavalee aahe va parat tyaachaa lavaDaa bagh kevhaDhaa taaThalaa aahe. UShaa ne vijookaDe paaheele. vijoo hyaavar aapalaa soTa halavat hasat hotaa. to mhaNaalaa tumache chaaloo dyaa. mee barobar maajhe kaama karato.
UShaa parat malaa chodaayalaa laagalee. vijoo palamgaavar chaDhalaa. to aamachyaa tomDaakaDe aalaa. guDaghyaavar basoon tyaane UShaachee hanuvaTee var kelee va aapalaa uThalelaa lavaDaa tichyaa tomDaavar phiravoo laagalaa. UShaa malaa chodaayachee thaambalee va tyaachaa supaaraa chokhoo laagalee. vijoochyaa kaaLyaa goTyaa maajhyaa chehe-yaavar lombat hotyaa. mee tyaa chaaToo laagale. don baayakaamchee tomDam tyaachyaa saamaanaalaa laagalyaavar vijoolaa surasuree aalee. to maajhe va UShaache baa~ml daabat tichyaa tomDaat aapalaa lavaDaa peloo laagalaa. UShaa parat kambar halavoo laagalee. ase kahee veL jhaalyaavar vijoone aapalaa lamD UShaachyaa tomDaatoon baaher kaaDhalaa. tichyaa tomDaat gelyaane to chaamgalaa olaa jhaalaa hotaa. vijoo uThalaa va UShaachyaa va maajhyaa paayaat aalaa. guDhaghyaavar basalaa aapalaa taaTh lavaDaa UShaachyaa va maajhyaa phaTeemMadhe phiravoo laagalaa. malaa tar ase kaahee jhaale kee mee khaaloon gaamD uchakavoon UShaachyaa puchcheelaa maajhee puchchee bhiDavoo laagale. UShaa paN malaa joraat Thokoo laagalee. vijoone UShaachee kambar dharalee aaNee kutryaapramaaNe maagoon tichyaa puchcheet aapalaa bhalaamoThaa lavaDaa ghusavoo laagalaa. UShaachee puchchee olee hotee paN tareehee tee kaNhaleech. malaa amgaavar don jaNaamchaa bhaar va jor jaaNavoo laagalaa. UShaa maajhyaavar chaDhoon malaa DilDo ne jhavat hotee va vijoo tichyaavar chaDhoon tilaa lavaDyaane jhavat hotaa. jhavaajhavee chaaloo hotee. akher mee sitkaarat don-teenadaa jhaDale. UShaa paN jhaDalee paN vijoo ajoon joraat hotaa. shevaTee mee mhaNaale vijoo are malaa tar soDa.
te aikoon vijoo UShaavaroon baajoolaa jhaalaa. tyaachaa lavaDaa jaD hoUn lombalaa hotaa. UShaachyaa puchcheechyaa paaNyaane to chamakat hotaa. UShaapaN baajoolaa jhaalee, tashee vijoone teelaa dharalee va mhaNaalaa thaamb too nako jaaoos. malaa paaNee soDoo de. UShaa lagech mhaNaalee, are mag ye naa. vijoone tilaa utaaNee paaDalee va tichyaa paayaat basat aapalaa lamD UShaachyaa puchcheet pelalaa. tichyaa maamDyaa dharoon to tilaa jhavoo laagalaa. UShaa chekaaLoon hoomkaarat hotee. tyaachee kambar dharoon oDhat hotee. tiche gachch baa~ml himdakaLat hote. vijoochaa spiD vaaDhalaa hotaa. tyaane aapalaa lavaDaa baaher kaaDhalaa. UShaache paay laamb kele va tichyaavar pasarat tichyaa phodeechyaa ughaDalelyaa tomDaavar Theoon lavaDaa aat reTalaa. agadee raanaTeepaNe tiche baa~ml daabat, bomDa chokhat-chaavat to tilaa jhavat hota va tee te sagaLe ghet parat jhaDalee. shevaTee vijoo UShaache kulle pakaDat tichyaa puchcheet jhaDalaa. tyaachyaa lavaDyaachee shir uDoo laagalelee mee bagheetalee va to tichyaa puchcheet aapalyaa viryaachyaa pichakaareevar pichakaa-yaa maaroon kosaLalaa. tyaachaa lavaDaa lahaan jhaalyaavar tyaane malaa va UShaalaa to tomDaat gheoon saaph karaayalaa laavalaa. tyaachyaa ghaTT viryaache kaahee themb mee tyaachyaa supaareevar chaaTale. tyaachee chav kahee vegaLeech va Caan hotee. UShaane tyaachaa daamDaa va goTyaa chaaToon saaph kelyaa.
mag aaMhee tighehee naagaDech jhopee gelo. damalyaamuLe paTakan jhop laagalee. kasalyaashaa aavaajaane jaag aalee. pahaate tar UShaa va vijoo ekamekaamchyaat gumtalele hote. tyaamche 69 chaaloo hote. UShaa utaaNee hotee. vijoochaa bhakkama soTaa tichyaa tomDaat ardhaa gelelaa hotaa. to ajoon tichyaa tomDaat jaayachaa prayatna karat hotaa. tyaachyaa kaaLyaa goTyaa tichyaa chehe-yaavar lombat hotyaa. vijoo UShaachee puchchee chaaTat hotaa. tyaachee jibh aatabaaher karat hotee. gaDee kharach saa-yaa kaamakriDaamMadhe tarabej hotaa. baraach veL chaaTalyaavar vijoone UShaachee puchchee soDalee va tichyaa tomDaatoon lavaDaa kaaDhoon utaaNaa jhaalaa. UShaalaa mhaNaalaa aataa too ye maajhyaavar. UShaa vijoochyaa donhee baajoolaa don paay Taakoon guDhaghyaavar basalee. vijoone taaTh khuTTaa haataat dharoon Thevalaa va UShaa haLoohaLoo tyaavar basat gelee. to laamb taaTh lamD tichyaa puchcheet gaDap hot gelaa. mag tee uThaa-bashaa kaaDhoo laagalee. vijoo paN tee khaalee yetaanaa tilaa khaaloon choTaane chodoo laagalaa. UShaache stan nusate gadaagadaa halat hote.
mee paN he paahoon garama hot hote. mee saraL uThale va vijoochyaa tomDaavar jaaUn maajhee puchchee tyaachyaa tomDaavar laavalee. to tee chaaToo laagalaa. maajhe baa~ml tyaane pakaDale wa te daabat to UShaachee puchchee peloo laagalaa va maajhyaa puchcheelaa jibhene jhavat hotaa. madhe madhe to maajhee gaamD chivaLat hotaa. mee va UShaa ek-ekadaa jhaDalo. UShaachyaa malaIne tar vijoocha lavaDaa chikaT jhaalaa hotaa. vijoo mag mhaNaalaa smitaa too va UShaa doghee UThaa. mag tyaane UShaalaa utaaNe kele va parat tichyaa puchcheet shiralaa. malaa mhaNaalaa too tichyaa baajoolaa paay Taakoon bas va malaa tujhee chutee malaa chaaToo de. mee vijookaDoon maajhee puchchee chaaToon ghet hote. khaalee vijoo UShaalaa kachaakach jhavat hotaa. mee maajhe baa~ml tyaachyaa Chaateevar ragaDaayalaa khaalee basale. to maajhaa kis gheU laagalaa. malaa mag mhaNaalaa asheech UShaachyaa puchcheejavaL tujhee puchchee Thev. maajhe goLe daabat to UShaalaa chodat asataanaa achaanak tyaane aapalaa lavaDaa UShaachyaa phodeetoon baaher kaaDhalaa va saTakan thoDa var asalelyaa maajhyaa puchcheet ghusavalaa. UShaachyaa puchcheet tyaane tyaachee boTam ghaatalee va to tichaa daaNaa choLoo laagalaa.
maajhyaa puchcheet tyaane dahaa-baaraa shaa~mT maarale aaNee aaha-aaha karat aapalaa lavaDaa baaher kaaDhalaa. tyaachaa to taaTh lavaDaa haataat dharoon muTh maage puDhe karat tyaane tyaachyaa viryaache phavaare maajhyaa va UShaachyaa puchchyaamvar uDavaayalaa suruvaat kelee. kevHaDhe viry tyaane uDavale hote !!. saare virya uDavoon jhaalyaavar aaMhaalaa mhaNaalaa baghaa mee don puchchyaamnaa purel evaDhe cheek ekaaveLes soDato kee naahee. kharach mee wa UShaa doghee kaa~mpar Tee laavato mhaNoon, naaheetar nakkeech vijoo evhaanaa aaMachyaa mulaamchaa baap jhaalaa asataa. mag mee va UShaane 69 karoon ekamekeemchyaa puchchyaamvarache vijooche virya chaaToon Taakale aaNee mag vijoochaa lavaDaahee tomDaat gheUn saaph kelaa.
UShaa va mee aataa damalo hoto. paN vijoolaa aaMhee maanale. ekaa divasaat tyaane dogheemnaa miLoon chaar veLaa jhavale paN tareehee chavathyaa veLesahee tyaane kevaDhe viry soDale hote. paN vijoo aataa mhaNaalaa malaahee gharee gele paahije. tyaamuLe aamachaa tyaa divasheechaa kaaryakrama aaMhee aavaralaa. puDhe mee, UShaa va vijoo ashaa anek aa~mrjee jhaalyaa. mee va UShaa aataa lesbeeyan chaaLe karato paN te aataa kamee jhaale aahet. vijoochee vahinee garodar aahe. tichyaa va tyaachyaa mate tyaa mulaachaa baap vijoochaa daadaa naahee tar vijooch aahe. tyaamuLe tyaalaahee aapalee rag jiravaayalaa puchchee laagate. yethe don-don asalyaane to maajhyaa kaDe ba-yaach veLaa yeto. mee baaheroon aale tar kityek veLaa UShaa chaaveene daar ughaDoon vijoochyaa khaalee Thokoon ghet asate. ashaa veLee meehee tyaamnaa jaa~m In hotech.

By samaapt marathichawatkatha

Looking for real sex? Meet someone tonight!

Chavat Mulagaa (Marathi Sex Story)

3 comments

  1. hi my name is bhushan plz mumbai ki anti or ladkiya agar apko mere shat chudai karni hey to mujhe mail karo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top